Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

Τι θα ισχύει για αφορολόγητο και πλαστικό χρήμα

Τι θα ισχύει για αφορολόγητο και πλαστικό χρήμα
Βγήκε σε ΦΕΚ η απόφαση για το «πλαστικό χρήμα» και πως αυτό θα βοηθά στο «χτίσιμο» του αφορολόγητου.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.4172/2013, οι φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
Συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει:
Αρθρο 1
Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4172/2013, ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παροχών Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010 (μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές), και διενεργούνται μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e wallet) κ.λπ., το ελάχιστο ποσό των οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος του, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
Εισόδημα (σε ευρώ)
Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή
Και μέσα πληρωμής με κάρτα
(Προοδευτική εφαρμογή)
1-10.000 10%
10.000,01-30.000 15%
30.000,01 και άνω 20% και μέχρι 30.000 ευρώ
Η κλίμακα της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται προοδευτικά, έτσι ώστε ο συντελεστής του επόμενου κλιμακίου να υπολογίζεται μόνον στο υπερβάλλον ποσό του εισοδήματος.
Άρθρο 2
Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών λαμβάνονται υπόψη, εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:
Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).
Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).
Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).
Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.
Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).
Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.
Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).
Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.
Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).
Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).
Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).
Άρθρο 3
1. Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.4172/2013, οι φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και οι παρακάτω κατηγορίες φορολογουμένων:
α. Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της παρούσας.
β. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.
γ. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
δ. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013.
ε. Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος τους, σύμφωνα με την περ.δ' της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013.
στ. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
ζ. Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
η. Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
Οι φορολογούμενοι των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας. Οι αποδείξεις φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο.
Άρθρο 4
Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και προσκόμισης αποδείξεων για την πραγματοποίηση δαπανών, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.
Άρθρο 5
Το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του με ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών. Εάν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό της κλίμακας του άρθρου 1 της παρούσας, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).

Βασικές διαφορές Ε.Π.Ε. - Α.Ε.

Βασικές διαφορές Ε.Π.Ε. - Α.Ε.
Εκτός από το ελάχιστο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και διαδικαστικά θέματα κατά την σύστασή τους, οι δύο αυτές εταιρείες έχουν σημαντικές διαφορές που πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη από τους επιχειρηματίες που επιθυμούν να συστήσουν τον έναν ή τον άλλον εταιρικό τύπο.
Τα χαρακτηριστικά της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης εν μέρει μοιάζουν με εκείνα της ανώνυμης εταιρείας (π.χ. συνέλευση εταίρων, περιορισμένη ευθύνη μελών εταιρείας κ.ο.κ.) και εν μέρει με εκείνα της προσωπικής εταιρείας (π.χ. ύπαρξη διαχειριστή αντί διοικητικού συμβουλίου).
Η Ε.Π.Ε. είναι ο εταιρικός τύπος που βρίσκεται ανάμεσα στην ανώνυμη και την προσωπική εταιρεία. Δεν έχει τα μειονεκτήματα της πρώτης (που είναι αμιγώς κεφαλαιουχική εταιρεία), όπως την ανάγκη μεγάλου κεφαλαίου και τη μειωμένη επιρροή των μικρών μετόχων στη διοίκηση της εταιρείας. Έχει όμως το βασικό πλεονέκτημα, που είναι το περιορισμένο της ευθύνης των εταίρων.
Στην Ε.Π.Ε. κάθε εταίρος έχει τόσους ψήφους, όσα εταιρικά μερίδια διαθέτει στο κεφάλαιο της εταιρείας. Οι αποφάσεις της συνελεύσεως λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία (πλέον του μισού) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του μισού ολοκλήρου του εταιρικού κεφαλαίου. Η πλειοψηφία αυτή είναι απλή πλειοψηφία, αλλά συγχρόνως είναι και διφυής. Απαιτεί, σωρευτικά, και πλειοψηφία κεφαλών (εταίρων), και πλειοψηφία κεφαλαίου (εταιρικών μεριδίων).
Αυξημένες πλειοψηφίες: Οι αποφάσεις για τροποποιήσεις του καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα του όλου εταιρικού κεφαλαίου.
Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων της Ε.Π.Ε. γίνεται μόνο με δημόσιο συμβολαιογραφικό) έγγραφο (άρθρο 28 §3 Ν.3190/55) σε αντίθεση με τη μεταβίβαση μετοχών Α.Ε. που μπορεί να γίνει και με ιδιωτικό έγγραφο.
Για τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων μεταβάλλεται η σύνθεση των εταίρων (πρόσωπα) και επέρχεται η διάσπαση της προηγούμενης κεφαλαιουχικής πλειοψηφίας. Όλα αυτά, όμως, συμβαίνουν με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εταίρων ή της πλειοψηφίας αυτών (ανάλογα με τους όρους του καταστατικού) που διατυπώνεται το συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβιβάσεως των εταιρικών μεριδίων (και το οποίο αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού).
Στην Ε.Π.Ε. υπάρχουν 2 όργανα λήψης αποφάσεων, δηλαδή ο διαχειριστής (ή οι διαχειριστές) και η συνέλευση των εταίρων. Στην Α.Ε. υπάρχουν 3 όργανα λήψης αποφάσεων και αυτά είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οι Διευθύνοντες σύμβουλοι, που προσομοιάζουν με τον διαχειριστή στην ΕΠΕ αλλά αντλούν την εξουσία τους (συνήθως) με εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

MARKETING TRENDS 2017

MARKETING TRENDS 2017
Tο 2017 φέρνει μαζί του νέα εργαλεία και πολλές υποσχέσεις για τα brands που θα επενδύσουν σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική digital marketing.
Tα βασικότερα digital marketing trends για το 2017, ώστε να επιτύχετε το βέλτιστο μείγμα επικοινωνίας με τον καταναλωτή, ο οποίος πλέον εκτός από ιδιαίτερα απαιτητικός, είναι και έντονα εκτεθείμενος, και άρα κορεσμένος, στα digital ερεθίσματα του διαδικτυακού περιβάλλοντος στο οποίο κινείται.
Interactive content
Το περιεχόμενο συνεχίζει να είναι ο βασιλιάς, αλλά το θέμα είναι πιο περιεχόμενο; Υπάρχει το περιεχόμενο το οποίο απλά διαβάζεται, υπάρχει όμως και το περιεχόμενο με το οποίο ο χρήστης αληλλεπιδρά. Το είδος αυτού του περιεχομένου απευθύνει το λόγο στους χρήστες, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να τους μετατρέπει σε ενεργό κομμάτι της digital επικοινωνίας. Το interactive content μπορεί να περιλαμβάνει έρευνες, δημοσκοπήσεις, διαγωνισμούς, καθώς και ολοκληρωμένες branded καμπάνιες. 
Native advertising
Μιλήσαμε και στην εισαγωγή μας για τον κορεσμό ο οποίος παρατηρείται στους καταναλωτές, κορεσμός από την έντονη, τόσο σε χρονική διάρκεια όσο και σε ένταση, έκθεση στα ερεθίσματα του digital περιβάλλοντος. Το native advertising, αποτελεί ουσιαστικά την απάντηση – λύση σε αυτό το πρόβλημα, του οποίου τ’ αρνητικά αποτελέσματα στο κοντινό μέλλον θα είναι ακόμα πιο ορατά. Μέσω του native advertising, οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στο κοινό στόχο, αλλά μέσα από περιεχόμενο το οποίο προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες και προσδίδει αξία. Σε επόμενο άρθρο μας, θ’ αναλύσουμε την αξία και τους λόγους που οι εταιρείες πρέπει ν’ αρχίσουν να υιοθετούν το native advertising.
Influencer marketing
Τι καλύτερο από μια ολοκληρωμένη διαφημιστική καμπάνια; Μια διαφημιστική καμπάνια στην οποία συμμετέχει μια προσωπικότητα, η οποία ασκεί επιρροή στο κοινωνικό σύνολο. Οι καταναλωτές τείνουν να εμπιστεύονται κριτικές και γνώμες που διατυπώνονται από άλλους καταναλωτές και πόσο μάλλον όταν αυτοί αποτελούν αναγνωρίσιμες προσωπικότητες που χρησιμοποιούν το προϊόν ή την υπηρεσία μας. Προσοχή όμως, “influencers” δε θεωρούνται αυτοί που έχουν περισσότερους followers ή περισσότερα like. Ένας “influencer” θα πρέπει να μπορεί ν’ αντιπροσωπεύσει το brand μας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η επικοινωνία που θ’ αναπτύξουμε να συνάδει με το ύφος και τη συνολική εταιρική μας εικόνα. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθούμε σε αρνητικά αποτελέσματα.
Live streaming
Το ανακαλύψαμε μέσω του Facebook Live την Άνοιξη του 2016. Προς το live streaming αργότερα κατευθύνθηκε και το Instagram μέσω των γνωστών πλέον Stories. Το μεγάλο του πλεονέκτημα; Το βίντεο. Το βίντεο μπορεί να μεταδόσει περισσότερα συναισθήματα απ’ ότι μια απλή φωτογραφία, ενώ με το live streaming αυτό ενισχύεται από τον παράγοντα του live, κάτι που είναι ζωντανό και συμβαίνει τώρα. Περισσότερα συναισθήματα, σημαίνει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και ισχυρότερη απομνημόνευση.
Social media “Buy Buttons”
Είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο μας ότι το Facebook μετατρέπεται σε μια παγκοσμια online αγορά. Τα κανάλια social media όπως το Facebook και το Pinterest μετατρέπονται σε one stop shops, με το χρήστη να πραγματοποιεί αγορές χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να μεταφερθεί στο site του καταστήματος. Εργαλεία όπως αυτά, θα επηρεάσουν τις επιχειρήσεις που ακόμα δεν έχουν επενδύσει στρατηγικά στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης digital επικοινωνίας.
Personalisation
Προσωποποίηση, ένας όρος που συνήθως εντάσσεται στα πλαίσια της εξυπηρέτησης. Γιατί λοιπόν η εξυπηρέτηση να είναι προσωποποιημένη και η επικοινωνία του brand σας όχι; Όπως είπαμε και παραπάνω, εν έτη 2017, το καταναλωτικό κοινό έχει εκπαιδευτεί τόσο ώστε ν’ αποφεύγει τα διαφημιστικά tricks και τις κλασικές διαφημίσεις. Ο καταιγισμός πληροφοριών και η υπερέκθεση σε διαφημιστικά εργαλεία, οδηγούν το κοινό σε ενέργειες όπως η αγνόηση, ακόμα και στο μπλοκάρισμα των διαφημίσεων. Περάστε από το “κοινό” στο “κοινό-στόχο”, ενδιαφερθείτε να μάθετε τις συνήθειες και τα ενδιαφέροντά του, χωρίστε το σε τμήματα και επικοινωνήστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που βρίσκονται στο πεδίο ενδιαφέροντός του. Έτσι, όχι μόνο θ΄αυξήσετε το ROI (Return On Investment) σας, αλλά θα δημιουργήσετε ένα ποιοτικό κοινό που είναι πιο πιθανό να προχωρήσει σε μετατροπή (αγορά).
Το περιεχόμενο, οι διαφημίσεις, το ύφος και τα νέα εργαλεία είναι μερικά από τα σημαντικότερα digital trends για το 2017. Παρατηρούμε ότι η τάση θέλει τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται σε πιο έξυπνους και άρα αποτελεσματικούς τρόπους διαφήμισης που προσφέρουν αξία στο κοινό στόχο, ενώ παράλληλα προωθούν το προϊόν ή την υπηρεσία. Επίσης, για ακόμα μία χρονιά, το video κυριαρχεί (δεν έχετε παρά να ρίξετε μια ματιά στο Facebook timeline σας), αποτελώντας το περιεχόμενο αυτό που αν και πιο δύσκολο στο να παραχθεί, δημιουργεί περισσότερο ενδιαφέρον στο κοινό στόχο.
Όπως και καθε χρόνο, οι περισσότεροι άνθρωποι θέτουν στόχους, το ίδιο και οι επιχειρήσεις. Συνήθως όμως, φτάνοντας στο τέλος της χρονιάς παρατηρούν ότι δεν κατόρθωσαν να επιτύχουν παρά μόνο ελάχιστους ή και κανέναν. Η απάντηση σε αυτό το φαινόμενο λέγεται “οργάνωση”. Μην καταπιάνεστε με όλα, αναπτύξτε ή προσαρμόστε τη digital στρατηγική επικοινωνίας σας, επιλέξτε τα εργαλεία εκείνα που είναι καταλληλότερα για τη δική σας επιχείρηση και εντάξτε τις παραπάνω μεθόδους, αφού πρώτα είστε σίγουροι ότι είναι κατάλληλες για να εκπληρώσουν τους δικούς σας στόχους.

Ίδρυση και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων, ποτών και ειδών καπνού

Ίδρυση και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων, ποτών και ειδών καπνού
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10§3-7 Ν.Δ.1044/1971, η χορήγηση της άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων, ανήκε στην αρμοδιότητα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Από το τέλος Ιουνίου του έτους 2012, με  το Νόμο 3919/2011, τέθηκε σε εφαρμογή το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, στο οποίο, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας  (Φ.900/13/158602/Σ.797/05.09.2012) εμπίπτει και η λιανική πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων, για την οποία απαιτείται αναγγελία έναρξης, συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων.
Σημειώνεται ότι οι περιορισμοί  που είχαν τεθεί με το άρθρο 2 του Ν.3730/2008  αναφορικά με τα σημεία πώλησης των καπνοβιομηχανικών προϊόντων, αφορούν μόνο τον τρόπο διάθεσής τους στο κοινό για την προστασία της δημόσιας υγείας και όχι το φορέα του δικαιώματος διάθεσής τους, που υπόκειται σε απελευθέρωση.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824 Υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β’ 3402/31.12.2013), προβλέπεται πλέον η «δυνατότητα γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών» (κατηγορία στην οποία εντάσσονται και τα καταστήματα ψιλικών ειδών με δυνατότητα λιανικής πώλησης και ειδών καπνού), και μάλιστα με μια αρκετά απλουστευμένη διαδικασία, η οποία έχει ως εξής:
1. Σε πρώτο στάδιο ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση είτε απευθείας στον οικείο Δήμο είτε μέσω Κ.Ε.Π είτε μέσω του ηλεκτρονικού Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε. - ERMIS-EUGO).
2. Εντός 15 ημερών από την υποβολή της ως άνω αίτησης χορηγείται σχετική προέγκριση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, θεωρείται ότι η προέγκριση χορηγήθηκε σιωπηρώς και τότε ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση στο Δήμο να λάβει βεβαίωση υποβολής αιτήματος, η οποία ισοδυναμεί με προέγκριση.
3. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει φωτοαντίγραφο της χορηγηθείσας προέγκρισης ή βεβαίωσης μαζί με μία Υπεύθυνη Δήλωση, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος.
4. Τέλος, για την τελική έγκριση – γνωστοποίηση, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης (με δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας έως και 2 επιπλέον μήνες), ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει στον οικείο Δήμο ή μέσω Κ.Ε.Π. τρείς (3) Υπεύθυνες Δηλώσεις και συγκεκριμένα:  α) του ενδιαφερομένου β) του εποπτεύοντος ιδιώτη μηχανικού και γ) του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπεύθυνου του Καταστήματος και το  προβλεπόμενο παράβολο. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής μέσω Ε.Κ.Ε. αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό Ε.Κ.Ε. (ERMIS-EUGO).
5. Στην περίπτωση που η ίδρυση και λειτουργία γνωστοποιείται από εταιρεία, κατατίθενται με την υποβολή των ως άνω υπεύθυνων δηλώσεων και του παραβόλου ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά:
i) Πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί μη λύσης και περί μη πτώχευσης της εταιρείας.
ii) Βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής αρχής περί της νομίμου εκπροσώπησης της εταιρείας
Όλα τα έντυπα των Υπεύθυνων Δηλώσεων, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα Παραρτήματα Α’ και Β’ της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης, χορηγούνται από τον οικείο Δήμο.
Συγκεκριμένα για την ίδρυση καταστήματος ψιλικών ειδών με δυνατότητα πώλησης και ειδών καπνού, στις Υπεύθυνες Δηλώσεις επιλέγεται η Περίπτωση Β’1 και όχι η Περίπτωση Α’ (παντοπωλείο κλπ).

Η ηλεκτρονική υπογραφή στο ελληνικό δίκαιο

Η ηλεκτρονική υπογραφή στο ελληνικό δίκαιο
Με το π.δ. 150/2001 ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές».
Σύμφωνα με αυτό, μία ηλεκτρονική υπογραφή (δηλαδή δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή συνημμένα σε άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή συσχετιζόμενα λογικά με αυτά που χρησιμεύουν ως μέθοδος απόδειξης της γνησιότητας) επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο, εφόσον πληροί τις ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.
A. Ουσιαστικές προϋποθέσεις της ηλεκτρονικής υπογραφής
α) Να συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα·
β) Να είναι ικανή να καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του υπογράφοντος·
γ) Να δημιουργείται με μέσα, τα οποία ο υπογράφων να μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο· και
δ) Να συνδέεται με τα δεδομένα, στα οποία αναφέρεται, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να εντοπισθεί οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων.
Μία ηλεκτρονική υπογραφή που πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις χαρακτηρίζεται από τη νομοθεσία ως «προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή» ή «ψηφιακή υπογραφή».
Β. Τυπικές προϋποθέσεις της ηλεκτρονικής υπογραφής
α) Να βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό· και
β) Να δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής.
Καθορίζοντας τη σημασία των δύο αυτών τυπικών προϋποθέσεων, το π.δ. ρητά ορίζει ότι από μόνης της η μη συνδρομή τους δεν αποκλείει την ισχύ της ηλεκτρονικής υπογραφής ή το παραδεκτό της ως αποδεικτικού στοιχείου.
Εν προκειμένω, ως «πιστοποιητικό» χαρακτηρίζεται η ηλεκτρονική βεβαίωση που συνδέει δεδομένα επαλήθευσης της ηλεκτρονικής υπογραφής (όπως κώδικες ή δημόσια κλειδιά κρυπτογραφίας) με ένα άτομο και επιβεβαιώνει την ταυτότητά του. Ένα πιστοποιητικό θεωρείται «αναγνωρισμένο», αν πληροί τους όρους του Παραρτήματος Ι του παρόντος και εκδίδεται από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης που πληροί τους όρους του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος. (η αρίθμηση των Παραρτημάτων δεν ακολουθεί την αρίθμηση του ΠΔ).
Περαιτέρω, ως «ασφαλής διάταξη δημιουργίας υπογραφής» χαρακτηρίζεται το διατεταγμένο υλικό ή λογισμικό που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή των δεδομένων δημιουργίας της ηλεκτρονικής υπογραφής, το οποίο διασφαλίζει, μέσω ενδεδειγμένων τεχνικών και διαδικαστικών μέσων, την αξιοπιστία της δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής και συγκεκριμένα ότι τα δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής που χρησιμοποιούνται προς παραγωγή υπογραφών (μονοσήμαντα δεδομένα, όπως π.χ. κώδικες ή ιδιωτικά κλειδιά κρυπτογραφίας):
α) απαντούν κατ’ ουσία μόνο μία φορά και ότι το απόρρητο είναι διασφαλισμένο,
β) δεν μπορούν, με εύλογη βεβαιότητα, να αντληθούν από αλλού, καθώς και ότι η υπογραφή προστατεύεται από πλαστογραφία με τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας, και
γ) μπορούν να προστατεύονται αποτελεσματικά από τον νόμιμο υπογράφοντα κατά της χρησιμοποίησης από τρίτους.
Επισημαίνεται ότι οι ασφαλείς διατάξεις δημιουργίας υπογραφής δε μεταβάλλουν τα προς υπογραφή δεδομένα, αλλά ούτε εμποδίζουν την υποβολή των δεδομένων αυτών στο υπογράφοντα πριν από τη διαδικασία υπογραφής.
Η διασφάλιση της αξιοπιστίας της δημιουργίας υπογραφής κατά τα ανωτέρω από τις ασφαλείς διατάξεις δημιουργίας υπογραφής διαπιστώνεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) ή από οριζόμενους από αυτή δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Η Ε.Ε.Τ.Τ. και οι φορείς αυτοί υποχρεούνται στην εφαρμογή των ελαχίστων κριτηρίων που προβλέπονται στην Απόφαση της Επιτροπής της 6.11.2000 (Ε (2000) 3179 τελικό). Η συμμόρφωση των προϊόντων ηλεκτρονικής υπογραφής προς αναγνωρισμένα πρότυπα αποτελεί τεκμήριο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο σημείο (στ) του Παραρτήματος ΙΙ και του ότι διασφαλίζεται η αξιοπιστία της δημιουργίας υπογραφής κατά τα ανωτέρω.
Γ. Διεθνή ζητήματα
Η προσφορά υπηρεσιών πιστοποίησης εντός της ελληνικής επικράτειας από παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης εγκατεστημένους στην Ελλάδα διέπεται από την κείμενη ελληνική νομοθεσία. Υπηρεσίες πιστοποίησης στους καλυπτόμενους από τη νομοθεσία της Ε.Ε. για την ηλεκτρονική υπογραφή τομείς, εφόσον προέρχονται από άλλη χώρα-μέλος της Ε.Ε., συνεπάγονται τις ίδιες έννομες συνέπειες με τις αντίστοιχες υπηρεσίες πιστοποίησης που παρέχονται από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης εγκατεστημένο στην Ελλάδα.
Προϊόντα ηλεκτρονικής υπογραφής που συνάδουν με την κείμενη νομοθεσία της Ε.Ε. συνεπάγονται τις ίδιες έννομες συνέπειες με τα αντίστοιχα προϊόντα ηλεκτρονικής υπογραφής που προέρχονται από την Ελλάδα.
Ιδιαίτερα η διαπίστωση συμμόρφωσης προς την κείμενη νομοθεσία της Ε.Ε. που αφορά προϋποθέσεις για ασφαλείς διατάξεις δημιουργίας της υπογραφής από φορέα, στον οποίο έχει ανατεθεί ή διαπίστωση αυτή σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε., έχει άμεση ισχύ και στην Ελλάδα.
Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που εκδίδονται στο κοινό από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης εγκατεστημένο σε χώρα εκτός της Ε.Ε. είναι νομικώς ισοδύναμα με τα εκδιδόμενα από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης εγκατεστημένο στην Ε.Ε., εφόσον πληρούν ορισμένους όρους που καθορίζει το π.δ. 150/2001.
Όροι ισχύοντες για αναγνωρισμένα πιστοποιητικά
Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πρέπει να περιλαμβάνουν:
α) ένδειξη ότι το πιστοποιητικό εκδίδεται ως αναγνωρισμένο πιστοποιητικό,
β) τα στοιχεία αναγνώρισης του παρόχου υπηρεσιών πιστοποίησης και το κράτος, στο οποίο είναι εγκατεστημένος,
γ) το όνομα του υπογράφοντος ή ψευδώνυμο που αναγνωρίζεται ως ψευδώνυμο,
δ) πρόβλεψη ειδικού χαρακτηριστικού του υπογράφοντος, που θα περιληφθεί, εφόσον είναι σημαντικό σε σχέση με τον σκοπό, για τον οποίο προορίζεται το πιστοποιητικό,
ε) δεδομένα επαλήθευσης υπογραφής που αντιστοιχούν σε δεδομένα δημιουργίας υπογραφής υπό τον έλεγχο του υπογράφοντος,
στ) ένδειξη της έναρξης και του τέλους της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού,
ζ) τον κωδικό ταυτοποίησης του πιστοποιητικού,
η) την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του παρόχου των υπηρεσιών πιστοποίησης που το εκδίδει,
θ) τυχόν περιορισμούς του πεδίου χρήσης του πιστοποιητικού και
ι) τυχόν όρια στο ύψος των συναλλαγών, για τις οποίες το πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Όροι ισχύοντες για παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης που εκδίδουν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά
Οι πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης πρέπει:
α) να αποδεικνύουν την απαραίτητη αξιοπιστία για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα κριτήρια,
β) να διασφαλίζουν την παροχή ασφαλών και άμεσων υπηρεσιών καταλόγου και ανάκλησης,
γ) να διασφαλίζουν ότι η ημερομηνία και ο χρόνος έκδοσης ή ανάκλησης πιστοποιητικού μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς,
δ) να προβαίνουν, με κατάλληλα μέσα και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, σε επαλήθευση της ταυτότητας και ενδεχομένως τυχόν ειδικών χαρακτηριστικών του ατόμου, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί αναγνωρισμένο πιστοποιητικό,
ε) να απασχολούν προσωπικό που διαθέτει την κατάρτιση, την εμπειρία και τα προσόντα που είναι απαραίτητα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ιδίως ικανότητα σε διαχειριστικό επίπεδο, τεχνογνωσία και εμπειρία στις ηλεκτρονικές υπογραφές και εξοικείωση με τις κατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας, και να χρησιμοποιούν κατάλληλες διοικητικές και διαχειριστικές διαδικασίες, οι οποίες να αντιστοιχούν προς αναγνωρισμένα πρότυπα,
στ) να χρησιμοποιούν αξιόπιστα συστήματα και προϊόντα, τα οποία προστατεύονται έναντι τροποποίησης, και να διασφαλίζουν την τεχνική και κρυπτογραφική ασφάλεια των διεργασιών πιστοποίησης, οι οποίες υποστηρίζονται από αυτά,
ζ) να λαμβάνουν μέτρα έναντι της πλαστογράφησης πιστοποιητικών και σε περίπτωση που ο πάροχος πιστοποίησης παράγει δεδομένα δημιουργίας υπογραφής να εγγυώνται την τήρηση του απορρήτου κατά τη διάρκεια της διεργασίας παραγωγής των εν λόγω δεδομένων,
η) να διαθέτουν επαρκείς χρηματικούς πόρους, ώστε να λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία, ιδίως για την ανάληψη της ευθύνης ζημιών,
θ) να καταγράφουν το σύνολο των συναφών πληροφοριών που αφορούν ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό για χρονικό διάστημα 30 ετών, ιδίως για την παροχή αποδεικτικών στοιχείων πιστοποίησης σε νομικές διαδικασίες. Η καταγραφή αυτή δύναται να πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα,
ι) να μην αποθηκεύουν ή αντιγράφουν δεδομένα δημιουργίας υπογραφής του ατόμου, προς το οποίο ο πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης παρέσχε υπηρεσίες διαχείρισης κλειδιών,
ια) πριν συνάψουν συμβατική σχέση με πρόσωπο που ζητεί πιστοποιητικό από αυτούς για να κατοχυρώσει την ηλεκτρονική του υπογραφή, να το ενημερώνουν με ανθεκτικά μέσα επικοινωνίας σχετικά με τους ακριβείς όρους και προϋποθέσεις χρησιμοποίησης του πιστοποιητικού, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένων περιορισμών της χρήσης του πιστοποιητικού, της ύπαρξης μηχανισμού εθελοντικής διαπίστευσης και των διαδικασιών υποβολής παραπόνων και επίλυσης διαφορών. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικώς, πρέπει να παρέχονται εγγράφως, σε εύκολα καταληπτή γλώσσα. Σχετικά αποσπάσματα των πληροφοριών αυτών καθίστανται επίσης προσιτά κατόπιν αιτήματος τρίτων, οι οποίοι βασίζονται στο πιστοποιητικό αυτό,
ιβ) να χρησιμοποιούν αξιόπιστα συστήματα για την αποθήκευση πιστοποιητικών σε επαληθεύσιμη μορφή, ούτως ώστε:
- μόνο αρμόδιοι να μπορούν να διενεργούν εισαγωγές και τροποποιήσεις,
- να μπορεί να ελέγχεται η γνησιότητα των πληροφοριών,
- να είναι δυνατή η κοινόχρηστη ανάκτηση πιστοποιητικών μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, για τις οποίες έχει δοθεί η συγκατάθεση του κατόχου, και
- οι τυχόν τεχνικές αλλαγές που θέτουν σε κίνδυνο τις εν λόγω απαιτήσεις ασφαλείας να γίνονται εμφανώς αντιληπτές από τον χειριστή.
Ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης
Οι πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης που εκδίδουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό στο κοινό ή εγγυώνται για την ακρίβεια τέτοιου πιστοποιητικού ευθύνονται έναντι οποιουδήποτε φορέα ή φυσικού ή νομικού προσώπου για τη ζημία που προκλήθηκε σε βάρος του, επειδή το πρόσωπο αυτό εύλογα βασίσθηκε στο πιστοποιητικό, όσον αφορά:
α) Στην ακρίβεια, κατά τη στιγμή της έκδοσής του, όλων των πληροφοριών που περιέχονται στο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και την ύπαρξη όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την έκδοσή του.
β) Στη διαβεβαίωση ότι ο υπογράφων, η ταυτότητα του οποίου βεβαιώνεται στο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, κατά τη στιγμή της έκδοσής του, κατείχε δεδομένα δημιουργίας υπογραφής που αντιστοιχούσαν στα αναφερόμενα ή καθοριζόμενα στο πιστοποιητικό δεδομένα επαλήθευσης της υπογραφής.
γ) Στη διαβεβαίωση ότι αμφότερα τα δεδομένα δημιουργίας υπογραφής και επαλήθευσης υπογραφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά, εφόσον προέρχονται από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης.
Οι πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης ευθύνονται επίσης, αν παραλείψουν να καταγράψουν την ανάκληση του πιστοποιητικού.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο εκάστοτε πάροχος δεν ευθύνεται, αν αποδείξει ότι δεν τον βαρύνει πταίσμα.
Στο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό μπορούν να αναγράφονται, από τον πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, περιορισμοί χρήσης αυτού υπό την προϋπόθεση ότι οι περιορισμοί τίθενται κατά τρόπο, ο οποίος είναι αναγνωρίσιμος από οποιονδήποτε τρίτο. Σε αυτή την περίπτωση ο πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης δεν ευθύνεται για τη ζημία που προκύπτει από την υπέρβαση των αναφερόμενων περιορισμών κατά τη χρήση του αναγνωρισμένου πιστοποιητικού.
Επίσης, στο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό δύνανται να αναγράφονται, από τον πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, όρια για το ύψος των συναλλαγών, για τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σχετικό πιστοποιητικό, με την προϋπόθεση ότι τα όρια αυτά τίθενται κατά τρόπο αναγνωρίσιμο από οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή ο πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης δεν ευθύνεται για τη ζημία που προκαλείται από την υπέρβαση των ορίων αυτών.
Συστάσεις για την ασφαλή επαλήθευση της υπογραφής
Κατά τη διαδικασία επαλήθευσης της υπογραφής θα πρέπει να διασφαλίζεται με εύλογη βεβαιότητα ότι:
α) τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται προς επαλήθευση της υπογραφής αντιστοιχούν στα δεδομένα που εμφανίζονται στον επαληθεύοντα,
β) η υπογραφή επαληθεύεται με αξιοπιστία και ότι το αποτέλεσμα της επαλήθευσης εμφανίζεται με ορθό τρόπο,
γ) ο επαληθεύων μπορεί ενδεχομένως να ορίσει με βεβαιότητα τα περιεχόμενα των δεδομένων που υπογράφονται,
δ) η γνησιότητα και η εγκυρότητα του πιστοποιητικού που απαιτείται κατά τη στιγμή της επαλήθευσης της υπογραφής έχουν ελεγχθεί με αξιοπιστία,
ε) το αποτέλεσμα της επαλήθευσης, όπως και η ταυτότητα του υπογράφοντος, εμφανίζονται με τον ορθό τρόπο,
στ) η χρησιμοποίηση ψευδωνύμου δηλώνεται εμφανώς και
ζ) μπορούν να εντοπιστούν τυχόν τροποποιήσεις απτόμενες της ασφάλειας.

Μετατροπή Προσωπικής Εταιρείας (Ο.Ε. και Ε.Ε.) σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

Μετατροπή Προσωπικής Εταιρείας (Ο.Ε. και Ε.Ε.) σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
Α. Διαδικασία Μετατροπής
Σύμφωνα με το άρθρο 107 Ν.4072/2012, εταιρεία οποιασδήποτε μορφής μπορεί να μετατραπεί σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) με απόφαση των εταίρων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο για την περίπτωση λύσης της συγκεκριμένης εταιρικής μορφής.
Με τη μετατροπή δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού προσώπου της μετατρεπόμενης εταιρείας και ίδρυση νέου, αλλά απλή μεταβολή του νομικού τύπου της μετατρεπόμενης εταιρείας, χωρίς να μεσολαβήσει λύση και εκκαθάριση αυτής. Επιπλέον, οι εκκρεμείς της δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα εταιρική της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης, όπως επίσης συνεχίζονται και οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ της μετατρεπόμενης εταιρείας.
Συγκεκριμένα η μετατροπή προσωπικής εταιρείας, ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) σε Ι.Κ.Ε. γίνεται με την καταχώρηση αυτής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) είτε μέσω του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) είτε μέσω του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου (Ε.Ε.Α.) και όχι μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), η οποία είναι αρμόδια μόνο για την εξαρχής σύσταση μιας εταιρείας Ι.Κ.Ε.
Οι ομόρρυθμοι εταίροι της Ο.Ε. ή Ε.Ε., η οποία μετατράπηκε σε Ι.Κ.Ε., εξακολουθούν να ευθύνονται επί πέντε (5) έτη μετά τη μετατροπή, εις ολόκληρον και απεριόριστα για τις εταιρικές υποχρεώσεις που γεννήθηκαν μέχρι την καταχώριση της μετατροπής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν εγγράφως στη μετατροπή της εταιρείας.
Για τη διαμόρφωση του νέου Καταστατικού της εταιρείας υπό τη νέα εταιρική της μορφή ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 43 επόμενα του Ν.4072/2012 για τη σύσταση της Ι.Κ.Ε. Σχετικά με τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταχώρηση της μετατροπής, πρέπει να διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Όταν η μετατρεπόμενη προσωπική εταιρεία υπάγεται στο Ε.Β.Ε.Α., η διαδικασία έχει ως εξής Αρχικά, το τελικό Καταστατικό μετατροπής της εταιρείας θεωρείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. της έδρας της εταιρείας).
2. Πριν την καταχώρηση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ., θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί, για την προσωπική εταιρεία, τυχόν οφειλόμενες συνδρομές προηγούμενων ετών, καθώς και το τέλος διατήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. για το τρέχον έτος
3. Ακολουθεί έλεγχος προέγκρισης της νέας επωνυμίας και η έκδοση σχετικής βεβαίωσης από το Ε.Β.Ε.Α.
4. Κατόπιν υποβάλλεται αίτηση στο Γ.Ε.ΜΗ. για την καταχώρηση της μετατροπής της εταιρείας μαζί με το θεωρημένο Καταστατικό και την ως άνω βεβαίωση προέγκρισης επωνυμίας (και σε ηλεκτρονική μορφή word και pdf).
5. Η πρώτη ανακοίνωση με τον αριθμό καταχώρησης αναρτάται στο λογαριασμό της εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. (http://www.businessportal.gr) δέκα (10) ημέρες μετά την πληρωμή ποσού 10€ για την υποβολή της αίτησης  
6. Εντός τριάντα (30) ημερών από την ως άνω πληρωμή, δηλαδή αφού περάσει ο απαιτούμενος ένας (1) μήνας για την προβολή αντιρρήσεων από πιστωτές, θα πρέπει να υποβληθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. υπεύθυνη δήλωση του/των διαχειριστή/ων (με γνήσιο υπογραφής), συμπληρωμένη με τον αριθμό καταχώρησης που θα μνημονεύεται στην πρώτη ως άνω ανακοίνωση.
7. Εντός (3) ημερών από την κατάθεση της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ., αναρτάται στο λογαριασμό της εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ., η τελική ανακοίνωση για τη μετατροπή της εταιρείας.
8. Εντός δέκα (10) ημερών από την τελευταία ανακοίνωση, θα πρέπει να γίνει και η σχετική μεταβολή στο μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με μόνο την προσκόμιση της ανακοίνωσης.
Όταν η μετατρεπόμενη προσωπική εταιρεία υπάγεται στο Ε.Ε.Α., η διαδικασία έχει ως κάτωθι:
1. Αρχικά, το τελικό Καταστατικό μετατροπής της εταιρείας θεωρείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. της έδρας της εταιρείας)
2. Στη συνέχεια, κατατίθεται η αίτηση για την μετατροπή της εταιρείας ενώπιον του Ε.Ε.Α., μαζί με το θεωρημένο  Καταστατικό και μια υπεύθυνη δήλωση (με βεβαίωση γνησίου υπογραφής) του/των διαχειριστή/ων ότι δεν υφίστανται έγγραφες αντιρρήσεις από πιστωτές/δανειστές για τη μετατροπή της εταιρείας. Σημειώνεται ότι η κατάθεση από δικηγόρο γίνεται χωρίς εξουσιοδότηση, ενώ για την κατάθεση από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση από τους διαχειριστές (με βεβαίωση γνησίου υπογραφής).
Β. Φορολογική μεταχείριση μετατροπής
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1262/2013, ισχύουν τα ακόλουθα ως προς τη φορολογική αντιμετώπιση της μετατροπής:
1. Δεδομένου ότι με τη μετατροπή δεν επέρχεται λύση της μετατρεπόμενης εταιρείας, αλλά η νομική της προσωπικότητα συνεχίζεται, η φορολογία του συνολικού εισοδήματος της μετατρεπόμενης εταιρείας θα γίνει στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα εταιρική της μορφή στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου με την αντίστοιχη δήλωση φόρου εισοδήματος που θα υποβάλει.
2. Περαιτέρω, οι αναπτυξιακοί νόμοι (όπως Ν.Δ. 1297/1972, Ν. 2166/1993 κλπ) που παρέχουν κίνητρα για τους μετασχηματισμούς των επιχειρήσεων περιλαμβάνουν στο πεδίο εφαρμογής τους και την Ι.Κ.Ε. και οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) εφαρμόζονται και στην Ι.Κ.Ε. Ως εκ τούτου και σύμφωνα και με την προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 107  Ν. 4072/2012, στην περίπτωση μετατροπής Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Ι.Κ.Ε., γίνεται δεκτό ότι είναι δυνατή και η παράλληλη εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων των προαναφερόμενων αναπτυξιακών νομοθετημάτων.
3. Τέλος, όσον αφορά στο ζήτημα της εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας από την Επιτροπή του άρθρου 9 κ.ν. 2190/1920, η οποία προβλέπεται σε περιπτώσεις μετασχηματισμού εταιρειών, διευκρινίζεται ότι απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις μετατροπής Ι.Κ.Ε. σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) ή Ε.Π.Ε. Όταν πρόκειται δηλαδή για μετατροπή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) σε Ι.Κ.Ε., δεν απαιτείται εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας και κατά συνέπεια δεν προκύπτει και υπεραξία.

Πτωχευτικό Δίκαιο

Πτωχευτικό Δίκαιο
Το πτωχευτικό δίκαιο αποτελεί μέρος του εμπορικού δικαίου. Συνιστά το σύνολο των κανόνων δικαίου που αντιμετωπίζει την πραγματική κατάσταση του εμπόρου, ο οποίος αδυνατεί να πληρώσει τα εμπορικά του χρέη.
Σκοπός της πτώχευσης είναι η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη με τη ρευστοποίηση της περιουσία του ή με άλλο τρόπο και ιδίως με τη διατήρηση ή διάσωση της επιχείρησης του.
Προϋποθέσεις κήρυξης πτώχευσης:
1)Πτωχευτική ικανότητα: πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι, καθώς και οι ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό. Με τον Πτωχευτικό Κώδικα αποδίδεται η πτωχευτική ικανότητα και σε ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, χωρίς να είναι εμπορικές, λόγω τύπου ή σκοπού.(αρθ. 2 ΠτΚ).
2)Παύση πληρωμών: σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο. Από το Νέο Πτωχευτικό Κώδικα δίνεται και η δυνατότητα κήρυξης πτώχευσης όταν την πτώχευση ζητά ο ίδιος οφειλέτης σε περίπτωση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των οφειλών του (αρθ.3 παρ. 2 ΠτΚ)
3)Δικαστική απόφαση: για την κήρυξη της πτώχευσης απαιτείται δικαστική απόφαση, που εκδίδεται από το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την κήρυξη της πτώχευσης.
Διαδικασία συνδιαλλαγής
Η διαδικασία της συνδιαλλαγής είναι ένα από τα πλέον κρίσιμα νέα μέτρα που προβλέπει ο Πτωχευτικός Κώδικας για τη διάσωση της εταιρείας, η οποία βρίσκεται σε προπτωχευτικό στάδιο, και παρέχει τη δυνατότητα στον οφειλέτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) να αναδιοργανωθεί πριν φθάσει στην κατάσταση παύσης των πληρωμών. Πρόκειται για μία συναινετική διαδικασία, που καταλήγει σε συμφωνία μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών πριν από την παύση των πληρωμών, την οποία επικυρώνει το πτωχευτικό δικαστήριο.
Οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή ενός οφειλέτη στη διαδικασία της συνδιαλλαγής είναι:
1) Να πρόκειται για οφειλέτη ο οποίος σε περίπτωση πτώχευσης θα είχε την πτωχευτική ικανότητα του άρθρου 2 παρ. 1 του ΠτΚ.
2) Να υπάρχει οικονομική αδυναμία του οφειλέτη, παρούσα ή προβλέψιμη.
3) Να μην έχει εισέλθει ο οφειλέτης σε κατάσταση παύσης πληρωμών.
Σχέδιο αναδιοργάνωσης
Το σχέδιο αναδιοργάνωσης αποτελεί σύμβαση μεταξύ του οφειλέτη και της πλειοψηφίας των πιστωτών, οι οποίοι δεσμεύουν το σύνολο των πιστωτών. Αντικείμενο του σχεδίου αναδιοργάνωσης είναι ο προσδιορισμός του τρόπου ικανοποίησης των πιστωτών μεταξύ ισότιμων λύσεων διάσωσης της εταιρείας και εκκαθάρισης της πτωχευτικής περιουσίας. Το σχέδιο αναδιοργάνωσης μπορεί να λειτουργήσει αποκλειστικά και μόνο μέσα από την κήρυξη της πτώχευσης καθόσον αφορά τους οφειλέτες που ήδη αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους κατά τρόπο γενικό και μόνιμο. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες αλλά και τις προοπτικές κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, ανοίγει εναλλακτικές δυνατότητες και λύσεις για την επίτευξη αποτελέσματος που να εξυπηρετεί τόσο τους πιστωτές όσο και τον οφειλέτη.

Προθεσμία εμφάνισης επιταγής στην τράπεζα για πληρωμή της

Προθεσμία εμφάνισης επιταγής στην τράπεζα για πληρωμή της
Η επιταγή εμφανίζεται προς πληρωμή εντός αποκλειστικής προθεσμίας 8 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της. Αν η επιταγή δεν εμφανισθεί προς πληρωμή εμπροθέσμως, τότε ο εκδότης αυτής μπορεί να την ανακαλέσει και τότε, ακόμα και αν εμφανισθεί προς πληρωμή αργότερα, η Τράπεζα δικαιούται να μην την πληρώσει. Σε κάθε περίπτωση, ο νόμιμος κομιστής της επιταγής μπορεί ακόμα και μεταγενέστερα να την εμφανίσει προς πληρωμή στην Τράπεζα και αν υπάρχουν τα χρήματα και δεν έχει ανακληθεί, μπορεί να πληρωθεί.
Από εκεί και πέρα, για να μπορεί ο κομιστής της επιταγής που δεν πληρώθηκε να διεκδικήσει τα χρήματά του από την επιταγή κατά του εκδότη αυτής και των οπισθογράφων, αυτή πρέπει οπωσδήποτε να έχει εμφανισθεί προς πληρωμή εντός της νόμιμης προθεσμίας των 8 ημερών και την μη πληρωμή αυτή να βεβαιώνει η αρμόδια Τράπεζα, στην οποία αυτή εμφανίσθηκε. Στην περίπτωση αυτή, τελείται και το ποινικό αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής.
Αν η επιταγή δεν πληρωθεί και δεν εμφανισθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας των 8 ημερών προς πληρωμή, τότε υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:
Α) Ο νόμιμος κομιστής αυτής μπορεί να ασκήσει αγωγή από την «υποκείμενη αιτία» κατά του οφειλέτη του (αυτού που την μεταβίβασε σε αυτόν και με βάση την μεταξύ τους σχέση, π.χ. σύμβαση έργου, παροχής υπηρεσιών, πώλησης κλπ.).
Β) Ο νόμιμος κομιστής αυτής μπορεί να επιδιώξει την έκδοση διαταγής πληρωμής χρησιμοποιώντας την επιταγή ως «έγγραφο αφηρημένης υπόσχεσης χρέους». Σχετικά, όμως, με αυτό, υπάρχει διχογνωμία στη νομολογία (άλλες αποφάσεις δέχονται αυτήν την θέση και άλλες όχι).

Ποια είναι η διαδικασία και τα έξοδα για την κατοχύρωση εθνικού σήματος

Ποια είναι η διαδικασία και τα έξοδα για την κατοχύρωση εθνικού σήματος
Για την κατοχύρωση εθνικού σήματος, τα στάδια της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:
1) Γίνεται έλεγχος για το εάν υπάρχει όμοιο ήδη κατοχυρωμένο σήμα σε επίπεδο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές. Ο έλεγχος αυτός γίνεται κυρίως ηλεκτρονικά στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων. Σε περίπτωση που το υπό κατοχύρωση σήμα έχει απεικόνιση, γίνεται έλεγχος και στους τόμους των απεικονίσεων που τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα).
2) Εάν δεν υπάρχει σήμα προγενέστερα κατοχυρωμένο, υποβάλλουμε αίτηση για την κατοχύρωση του σήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Απαιτείται το ίδιο το υπό κατοχύρωση σήμα σε διαστάσεις 9Χ8 cm το πολύ (περί τις 16 φορές). Επίσης, απαιτείται πληρεξούσιο από τον δικαιούχο του σήματος προς τον δικηγόρο, χωρίς να χρειάζεται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, εκτός του πληρεξουσίου του νόμιμου εκπροσώπου του προς τον δικηγόρο, απαιτούνται τα νομιμοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. εκπροσώπησης, καταστατικό κλπ.).
3) Τα έξοδα για την κατοχύρωση του σήματος είναι:
- παράβολο υπέρ του Δημοσίου €120 για την πρώτη κλάση και €30 για κάθε επόμενη κλάση (από την 11η κλάση και μετά είναι δωρεάν, δεν απαιτείται επιπλέον παράβολο)
- γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής €214 + ΦΠΑ (23%) €49,22
4) Κατά τη δικάσιμο, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ενστάσεις – αντιρρήσεις για την κατοχύρωση του σήματος, ζητείται προθεσμία για την υποβολή υπομνήματος προς απόκρουση αυτών. Το γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής για την  παράσταση και την υποβολή υπομνήματος είναι €482,00 + ΦΠΑ (23%) €110,86.

Διαδικασία Μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. κατά τον Κ.Ν.2190/1920

Διαδικασία Μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. κατά τον Κ.Ν.2190/1920
Σύμφωνα με το άρθρο 67 Κ.Ν.2190/1920, η μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. γίνεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, ήτοι την πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα 3/4  του εταιρικού κεφαλαίου και δη μετά από προηγούμενη εκτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού της από την Επιτροπή του άρθρου 9 Κ.Ν.2190/1920.
Συγκεκριμένα, η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, θα περιλαμβάνει τους όρους του καταστατικού της Α.Ε., καθώς και τη σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της και θα πρέπει  να  περιβληθεί  τον τύπο  του συμβολαιογραφικού  εγγράφου και να υποβληθεί για έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας μέσω του Γ.Ε.ΜΗ.
Το κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας που θα προκύψει από τη μετατροπή της Ε.Π.Ε., δεν μπορεί να υπολείπεται από το κατώτατο όριο κεφαλαίου της Α.Ε. (24.000€) που προβλέπει το άρθρο  8 Κ.Ν.2190/1920. Στην περίπτωση που το ποσό της ενεργητικής καθαρής θέσεως, το οποίο προκύπτει από την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Ε.Π.Ε., υπολείπεται από τα παραπάνω ελάχιστο όριο, η διαφορά καλύπτεται με νέες εισφορές των εταίρων ή και τρίτων (σε χρήμα ή σε είδος).
H ονομαστική αξία της μετοχής πρέπει να είναι ίση με το εταιρικό μερίδιο ή με ακριβές πολλαπλάσιό  του και κάθε εταίρος λαμβάνει μετοχές ανάλογα με την αξία της εταιρικής του μερίδας.Συνοπτικά, οι ενέργειες που απαιτούνται για την ως άνω περιγραφόμενη μετατροπή έχουν ως ακολούθως:
1. Έκθεση εκτίμησης του Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρείας από την Επιτροπή του άρθρου 9 Κ.Ν.2190/1920.
2. Κατάθεση της ως άνω Έκθεσης Εκτίμησης, μέσω του Γ.Ε.ΜΗ, την οικεία Περιφέρεια για έγκριση.
3. Ανάρτηση  Ανακοίνωσης από το Γ.Ε.ΜΗ. για την ως άνω έγκριση της Περιφέρειας.
4. Προεγγραφή της νέας Α.Ε. στο Γ.Ε.ΜΗ. – λήψη βεβαίωσης προεγγραφής
5. Σύνταξη της Συμβολαιογραφικής Πράξης Μετατροπής.
6. Θεώρηση της ως άνω Συμβολαιογραφικής Πράξης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ
7. Κατάθεση στο Γ.Ε.ΜΗ του ως άνω θεωρημένου αντιγράφου της Συμβολαιογραφικής Πράξης (1 πρωτότυπο και 2 απλά αντίγραφα + σε ηλεκτρονική μορφή – PDF & Word) μαζί με τη βεβαίωση προεγγραφής.
8. Ανάρτηση της σχετικής Ανακοίνωσης για την ως άνω καταχώρηση από το Γ.Ε.ΜΗ.
9. Κατάθεση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενός απλού αντιγράφου της Ανακοίνωσης, για να γίνει η σχετική μεταβολή στο Μητρώο και να ληφθεί και η σχετική βεβαίωση.
10. Κατάθεση στο Γ.Ε.ΜΗ της ως άνω βεβαίωσης μεταβολής από τη Δ.Ο.Υ.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Διοικητικές κυρώσεις για χειραγώγηση αγοράς – Ένδικη προστασία διοικούμενων

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Διοικητικές κυρώσεις για χειραγώγηση αγοράς – Ένδικη προστασία διοικούμενων
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 23, 24 και 25 του Ν. 3340/2005 περί Προστασίας Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 25 του Ν. 3371/2005 για Θέματα Κεφαλαιαγοράς, κι αναφορικά με τυχόν Διοικητικές Κυρώσεις και μέτρα τις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την ένδικη προστασία του διοικουμένου, αναφέρονται τα ακόλουθα:
Το άρθρο 25 του Ν. 3371/2005 για Θέματα Κεφαλαιαγοράς, ορίζει τα ακόλουθα:
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α’/10.05.2005), οι εν γένει αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προσβάλλονται δικαστικώς ως εξής:
α) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τις οποίες επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο προσβάλλονται με προσφυγή ουσίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή τους.
β) Όλες οι υπόλοιπες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που εκδίδονται ως εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις, προσβάλλονται με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή τους. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου επιστρέφεται έφεση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Σε περίπτωση, λοιπόν, παράβασης της απαγόρευσης κατάχρησης της αγοράς κι επιβολής προστίμου και διοικητικής κύρωσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποχρεούται να:
• Καλέσει, πριν την επιβολή των κυρώσεων ή τη λήψη μέτρων, ενώπιον της τον διοικούμενο, προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του εγγράφως για την αποδιδόμενη σε αυτόν παράβαση και να λάβει γνώση της έκθεσης ελέγχου.
Η προδικασία αυτή βασίζεται στο άρθρο 20 του Συντάγματος περί παροχής έννομης προστασίας, στο άρθρο 6 του ν. 2690/1999 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, το οποίο τιτλοφορείται «Προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερόμενου», στο άρθρο 78 ν. 1969/1991 «Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'167) και στο άρθρο 23 παρ. 4 του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ Α 112/10-5-2005) «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης των μετοχών».
Μετά το πέρας της προδικασίας κι αφού ο ενδιαφερόμενος κληθεί και παράσχει εγγράφως τις απόψεις του για την αποδιδόμενη σε αυτόν παράβαση και κατάχρηση της αγοράς κι αφού η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχωρήσει στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων και μέτρων λόγω παράβασης των διατάξεων των άρθρων 3 – 5 και 7 ή/και 10 – 18 του ν. 3340/2005, ενεργοποιούνται τα ακόλουθα ένδικα βοηθήματα του διοικουμένου για την έννομη προστασία του.
Σε περίπτωση επιβολής χρηματικού προστίμου ή άλλου διοικητικού μέτρου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3340/2005, ο διοικούμενος δύναται να:
• Ασκήσει προσφυγή ουσίας (άρθρα 63 επ. του ΚΔΔ) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί παραβάσεων και διοικητικών κυρώσεων, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή τους.
- Δεν προβλέπεται από το νόμο κατά της πράξης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η άσκηση μέσα σε ορισμένη προθεσμία ενδικοφανούς προσφυγής κατά της πράξης αυτής.
- Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
• Στην περίπτωση που η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης δύναται να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη ή αν το δικαστήριο εκτιμά ότι το ένδικο βοήθημα είναι προδήλως βάσιμο (άρθρο 202 ΚΔΔ), το Διοικητικό Εφετείο, ύστερα από αίτηση του διοικουμένου, μπορεί να αναστείλει, εν όλω ή εν μέρει ή υπό όρους την εκτέλεση της απόφασης κατά της οποίας ασκήθηκε προσφυγή, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 200 επ. του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 
• Σε περίπτωση που η απόφαση κατά της οποίας ασκήθηκε προσφυγή αφορά επιβολή προστίμου, δεν επιτρέπεται η χορήγηση αναστολής για τμήμα του προστίμου που ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του προστίμου αυτού. Το τμήμα του προστίμου για το οποίο δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί αναστολή δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
• Η προσφυγή εκδικάζεται μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατάθεσής της. Αναβολής της συζητήσεως είναι δυνατή μόνο μία φορά για αποχρώντα λόγο και σε δικάσιμο που δεν απέχει περισσότερο από έναν μήνα από την αρχική δικάσιμο. Κατά της ως άνω αποφάσεως (τελεσίδικης) επί της ασκηθείσας προσφυγής ουσίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ο διοικούμενος δύναται να ασκήσει:
• Αίτηση αναθεώρησης της προσβαλλόμενης απόφασης (άρθρο 101 ΚΔΔ) για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 103 ΚΔΔ.
• Αίτηση αναιρέσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 53 επ. του π.δ. 18/1989, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης και σε καμία περίπτωση μετά την πάροδο τριών (3) ετών από τη δημοσίευση της απόφασης.