Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Το Προϊόν και τα Χαρακτηριστικά του με τη Σύγχρονη Αντίληψη του Μάρκετινγκ

Το Προϊόν και τα Χαρακτηριστικά του με τη Σύγχρονη Αντίληψη του Μάρκετινγκ
"Η έννοια του προϊόντος στην σύγχρονη αντίληψη του Μάρκετινγκ έχει άυλα χαρακτηριστικά και συνοδεύεται από υπηρεσίες."
Προϊόν είναι το σύνολο των υλικών και άυλων χαρακτηριστικών, τα οποία με τη χρησιμότητα τους, παρέχουν ικανοποίηση στις ανάγκες των καταναλωτών.
Στο Μάρκετινγκ, όταν μιλούμε για προϊόν εννοούμε και την παροχή υπηρεσιών που κάποιοι προσφέρουν με οικονομικό αντάλλαγμα.
Παράδειγμα πώλησης κινητού τηλεφώνου που περιλαμβάνει:
·         Αγορά τηλεφώνου
·         Εξυπηρέτηση από τον υπάλληλο
·         Οδηγίες χρήσης
·         Εξυπηρέτηση μετά την πώληση service
Τι περιλαμβάνει ένα προϊόν-υπηρεσία: Οι σύγχρονες επιχειρήσεις, με προσανατολισμό στο σύστημα Μάρκετινγκ, συνειδητοποίησαν ότι δεν πουλούν προϊόντα-υπηρεσίες αλλά οφέλη που προέρχονται από το προϊόν-υπηρεσία. Ένα προϊόν-υπηρεσία περιλαμβάνει:
· Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα: Αναφέρεται στα φυσικά χαρακτηριστικά του προϊόντος-υπηρεσίας. Π.χ. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός κλιματιστικού μηχανήματος είναι ότι έχει κατασκευαστεί από ανοξείδωτο χάλυβα, έχει πλαστικό περίβλημα και ότι περιλαμβάνει αντλία, σωλήνες, πτερύγια, φίλτρα, χρονοδιακόπτη, τηλεχειριστήριο κ.α.
·     Τα πλεονεκτήματα: Αναφέρεται στις δυνατότητες του προϊόντος και τον τρόπο που μπορεί να εξυπηρετήσει τον καταναλωτή και μάλιστα σε σχέση με τον ανταγωνισμό πχ μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.
·  Τα οφέλη: Αναφέρεται στο ευνοϊκό αποτέλεσμα που δέχεται ο καταναλωτής από ένα προϊόν-υπηρεσία όταν αυτό μπορεί να ικανοποιήσει μια συγκεκριμένη ανάγκη του. Π.χ. το όφελος ενός κλιματιστικού είναι η ψύξη/θέρμανση με εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 20%.
Συμπέρασμα: Άρα στο παράδειγμα του κλιματιστικού δεν πουλάμε απλά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κλιματιστικού μηχανήματος αλλά μαζί με την ικανοποίηση της ανάγκης για ψύξη/θέρμανση, με το πλεονέκτημα της μικρότερης κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με τον ανταγωνισμό, πουλάμε επιπλέον και το όφελος της εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20%.
Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να είναι:
Πραγματικά χαρακτηριστικά:
·         υλικό κατασκευής,
·         φίλτρα, χρονοδιακόπτης ,
·         τηλεχειριστήριο κτλ
Άυλα χαρακτηριστικά:
·         φήμη μάρκας,
·         εγγυήσεις,
·         το service,
·         η μεταφορά
·         εγκατάσταση,
·         οδηγίες χρήσεις,
·         βοήθεια πωλητή του καταστήματος,
·         δυνατότητα εξόφλησης με δόσεις κτλ

Οι τρεις μύθοι για τις υπηρεσίες


Οι τρεις μύθοι για τις υπηρεσίες
1.   Οι υπηρεσίες δεν παράγουν αξία, άρα δεν χρειάζονται.
Ο πρώτος μύθος έχει δύο καίρια σημεία:
·         Ότι η παραγωγή υπηρεσιών είτε δεν παράγει καθόλου είτε παράγει λιγότερη αξία από την παραγωγή αγαθών και έτσι η πρώτη είναι λιγότερη σημαντική από τη δεύτερη.
·    Ότι κάποια στιγμή στο μέλλον οι αναπτυγμένες κοινωνίες θα παράγουν μόνο υπηρεσίες χωρίς ουσιαστική παραγωγή αγαθών, επομένως υπάρχει ο φόβος όλοι οι κλάδοι της οικονομίας να αναγκάζονται να χρηματοδοτούν την ανάπτυξη των υπηρεσιών. Έτσι, αυτή η αντίληψη προτείνει να αποφεύγονται οι επενδύσεις στην παραγωγή υπηρεσιών ως αναποτελεσματικές, αφού οι υπηρεσίες είναι αναγκαίο κακό για τη διάθεση των αγαθών.
2.   Οι υπηρεσίες δεν είναι παραγωγικές.
·   Ο δεύτερος μύθος έχει να κάνει με την άποψη ότι η παροχή υπηρεσιών είναι ένας χώρος ανέλεγκτης ποιότητας και χαμηλής παραγωγικότητας και ότι οι δείκτες βελτίωσης είναι πολύ χαμηλοί σε σύγκριση με τη βιομηχανία.
3.   Ο τρόπος διοίκησης και προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών είναι ο ίδιος.
·         Ο τρίτος μύθος αναφέρει πως ο τρόπος διοίκησης και μάρκετινγκ των υπηρεσιών είναι ίδιος με τον τρόπο διοίκησης και μάρκετινγκ των αγαθών. Επικρατεί η άποψη ότι λόγω των ιδιαιτεροτήτων των υπηρεσιών, η κλασική προσέγγιση – δηλαδή η εφαρμογή των ίδιων μεθόδων με αυτές των προϊόντων είναι αδύνατη.

Υπηρεσίες - Services

Υπηρεσίες - Services
Ορισμοί Υπηρεσιών
·                     Υπηρεσίες είναι όλες εκείνες οι οικονομικές δραστηριότητας που δεν καταλήγουν σε ένα απτό και υλικό αποτέλεσμα ή φυσικό προϊόν, που καταναλώνονται από τον καταναλωτή τη στιγμή που παράγονται είτε από τον παραγωγό είτε από τον ίδιο τον καταναλωτή και που παράγουν κυρίαρχη αξία, η οποία είναι ουσιαστικά άυλης μορφής.
·         Κάθε δραστηριότητα ή ωφέλεια που κάποιος μπορεί να δώσει σε κάποιον άλλο και που είναι κατά βάση άυλη και δεν καταλήγει στην ιδιοκτησία κάποιου πράγματος. Η παραγωγή της μπορεί ή δεν μπορεί να σχετίζεται με την παραγωγή ενός φυσικού αγαθού (Kotler).
·       Σύμφωνα με τον Berry, « ένα αγαθό είναι ένα αντικείμενο, μια συσκευή, ένα πράγμα. Μία υπηρεσία είναι μια προσπάθεια, μια παράσταση, μια διαδικασία, μία πράξη… εξαρτάται αν και κατά πόσο αυτό που αποκτάται είναι υλικό (απτό) η άυλο που διακρίνει τα αγαθά από τις υπηρεσίες».

Μελέτη οικονομικών προβλημάτων των επιχειρήσεων

Μελέτη οικονομικών προβλημάτων των επιχειρήσεων
Μελέτη οικονομικών προβλημάτων στην κοινωνία
Τα οικονομικά προβλήματα που δημιουργούνται μέσα στην κοινωνία μπορούν να είναι πολλά και ποικίλα. Όμως μπορούν να καταταγούν σε τέσσερις κατηγορίες και να εκφραστούν με την μορφή ερωτημάτων ως εξής:
·         Ποια προϊόντα παράγονται σε μια κοινωνία και σε τι ποσότητες, (σε μια ορισμένη χρονική περίοδο, π .χ. ένα έτος);
·         Με ποιον τρόπο παράγονται αυτά τα προϊόντα;
·         Πώς γίνεται η διανομή των προϊόντων στα μέλη της κοινωνίας;
·         Πώς μπορεί να αυξηθεί η ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων πώς δηλαδή αναπτύσσεται η οικονομία μιας κοινωνίας;
Μελέτη προβλημάτων εντός της επιχείρησης
Τα προβλήματα που δημιουργούνται  εντός της επιχείρησης  μπορούν να αφορούν κάθε της δραστηριότητα. Μερικά από αυτά αφορούν:
·         Καθορισμό του κόστους παραγωγής και διάθεσης.
·         Καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής.
·         Πολιτική «Μεγιστοποίησης του Κέρδους».
·         Εξασφάλιση και διατήρηση της ρευστότητας.
·         Οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια με την αυτοχρηματοδότηση
·         Καθορισμό πολλών στόχων εκτός από το κέρδος.
·         Προσδιορισμό του νεκρού σημείου.
·         Βελτίωση της φήμης και πελατείας.
·         Βελτίωση των Ανθρώπινων Σχέσεων.
·         Πολιτική επιβίωσης κτλ.   
Σκοπός και σπουδαιότητα της οικονομικής των επιχειρήσεων   
Σκοπός της Οικονομικής των Επιχειρήσεων είναι να μελετήσει κι ερευνήσει τη σύγχρονη πολυδιάστατη επιχειρηματική πραγματικότητα με τους πολλούς στόχους της κι όχι με τον παλιό μονοδιάστατο στόχο της Μεγιστοποίησης του Κέρδους και τις νέες ανακατατάξεις  που φέρνει η σύγχρονη τεχνολογία. Γι΄ αυτό είναι μεγάλη η σπουδαιότητα της γνώσης της από το σπουδαστικό κόσμο και τον κόσμο των επιχειρηματιών. Μέλημα της να προτείνει ένα μοντέλο ερμηνείας της επιχειρησιακής συμπεριφοράς που πλέον οφείλει να εξυπηρετεί και το κοινωνικό σύνολο με οικονομικούς και μη οικονομικούς στόχους και με την προσαρμογή ή τον συμβιβασμό του επιχειρηματία στην ισχύουσα κοινωνική ηθική, αν θέλει να βρει αναγνώριση κι αυτοπραγμάτωση της επιχείρησης του.

SWOT Analysis

Tα βασικά στοιχεία για την SWOT Analysis, και πως μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε στην επιχείρηση σας.
Η SWOT Analysis, παρόλο που περάσανε περισσότερα από 40 χρόνια από τότε που αναπτύχθηκε, θεωρείτε ακόμα και σήμερα σημαντικό “εργαλείο” στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και όχι μόνο. Πατέρας της SWOT Analysis φέρεται να είναι ο Albert Humphrey, καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University.
Η Ανάλυση SWOT εξετάζει τα Ισχυρά (Strengths) και Αδύναμα σημεία (Weaknesses) μιας επιχείρησης, τις Ευκαιρίες (Opportunities) και Απειλές (Threats) από το περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Χρησιμοποιείτε από πολλές επιχειρήσεις προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα με σκοπό να πάρουν αποφάσεις και να διαμορφώσουν έτσι την μελλοντική στρατηγική τους.
Η Ανάλυση SWOT χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Στην ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης που είναι τα Δυνατά (Strengths) και Αδύναμα (Weaknesses) σημεία, και στην ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης που είναι οι Ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές (Threats).
Παρακάτω θα σας βοηθήσουμε να εφαρμόσετε μια ανάλυση SWOT για την επιχείρηση σας.
Εσωτερικό περιβάλλον (internal)
Οι Δυνατότητες και οι Αδυναμίες της επιχείρησης είναι εσωτερικοί παράγοντες που εντοπίζονται από την ανάλυση και των λειτουργιών και συστημάτων της επιχείρησης.
Τα ΔΥΝΑΤΑ σημεία σε μια επιχείρηση μπορούν να περιλαμβάνουν:
·         Κάποια “ειδικά” προϊόντα και υπηρεσίες που δεν υπάρχουν στην αγορά.
·         Υγιής οικονομική κατάσταση (ταμειακές ροές, αυξανόμενος κύκλος εργασιών και κερδοφορία, κλπ.).
·         Σωστή οικονομική διαχείριση.
·         Ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα και καλή σχέση με την τράπεζα.
·         Καλή φήμη και brand name.
·         Ηγέτης σε ένα επιλεγμένο τμήμα της αγοράς (niche market).
·         Ύπαρξη πατέντας ή πνευματικών δικαιωμάτων.
·         Εκπαιδευμένους και έμπιστους υπαλλήλους.
·         Η γνώση και εμπειρία του αντικειμένου.
·         Η καλή τοποθεσία της επιχείρησης.
·         Η απάντηση στην ερώτηση, “τι είναι αυτό που κάνουμε καλά;”
·         Το “ανταγωνιστικό πλεονέκτημα” της επιχείρησης!
·         Κάτι το οποίο προσφέρει η επιχείρηση το οποίο δεν προσφέρει κανείς άλλος!
Τα ΑΔΥΝΑΤΑ σημεία ή τα σημεία που μειονεκτεί η επιχείρησή μπορούν να είναι:
·         Η κακή οικονομική διαχείριση.
·         Οι μικρές ικανότητες διοίκησης και οργάνωσης της επιχείρησης.
·         Το ανεπαρκές κεφάλαιο κίνησης.
·         Αδυναμία είσπραξης οφειλών από πελάτες.
·         Μη υιοθέτηση πρακτικών μάρκετινγκ.
·         Το μη εξειδικευμένο και ανεκπαίδευτο προσωπικό της επιχείρησης.
·         Προβλήματα στις λειτουργίες της (π.χ. στην παραγωγή, διανομή, προώθηση, τιμολόγηση, κτλ.)
·         Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις: “τι είναι αυτό που ΔΕΝ κάνουμε καλά;”, “σε ποια σημεία υστερούμε έναντι του ανταγωνισμού;”, “τι θα πρέπει να αποφύγουμε;”
Εξωτερικό περιβάλλον (external)
Οι Ευκαιρίες και Απειλές της επιχείρησης εντοπίζονται από την μελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο και δραστηριοποιείτε η επιχείρηση. Εξωγενείς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την λειτουργία της επιχείρησης είναι οι πολιτικοί παράγοντες (ένα καινούριο νομοσχέδιο, ή ακόμα και μια αλλαγή στην κυβέρνηση), οικονομικοί (αύξηση φορολογίας, μείωση επιτοκίων), κοινωνικοί (αύξηση πληθυσμού, ανεργία) και τεχνολογικοί (νέες μεθόδους παραγωγής, νέες τεχνολογίες, ).
Οι ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ σε μια επιχείρηση μπορούν να περιλαμβάνουν:
·         Νέες υποδομές που δημιουργούνται (πχ. Εγνατία Οδός, Βιοτεχνικές Περιοχές, κλπ.).
·         Οι επιδοτήσεις από αναπτυξιακά Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα (πχ. ΕΣΠΑ).
·         Τα “κενά” στην αγορά τα οποία να μπορεί να τα καλύψει η επιχείρησή σας.
·         Η “ανάγκη” για νέα προϊόντα και υπηρεσίες από τους καταναλωτές.
·         Οι αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών.
·         Η ανάπτυξη νέων καναλιών διανομής (π.χ. μέσω του Διαδικτύου).
·  Η τεχνολογική πρόοδος (νέα υλικά, νέες μέθοδοι παραγωγής, έξυπνα συστήματα, κλπ.).
·     Οι νέοι τρόπου εύρεσης και αγοράς προϊόντων από τους καταναλωτές (πχ. amazon, e-shop, eBay, κλπ.).
·         Οι νέοι τρόπου δικτύωσης των νέων (πχ. blogs, facebook, κλπ.).
Οι ΚΙΝΔΥΝΟΙ (ή απειλές) που μπορούν να εμφανιστούν περιλαμβάνουν:
·         Μια Παγκόσμια Οικονομική Κρίση.
·         Μια ενδεχόμενη μείωση της κατανάλωσης.
·         Η αύξηση του ανταγωνισμού.
·         Η είσοδος πολλών νέων επιχειρήσεων στην αγορά.
·         Μια ενδεχόμενη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.
·         Η υπερβολική εξάρτηση από έναν Προμηθευτή.
·         Η αύξηση των τιμών από τους Προμηθευτές
·         Αλλαγές στη νομοθεσία (πχ. αύξηση φορολογίας, επιπλέων άδειες ή εγκρίσεις για άδεια λειτουργίας, κλπ.)
· Οι Διεθνές πολιτικό-οικονομικές συγκυρίες (π.χ τρομοκρατία, αύξηση πετρελαίου, κλπ.).
·         Μια ενδεχόμενη αύξηση του πληθωρισμού και των επιτοκίων.
·       Η μη κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων από πελάτες (πχ. αύξηση ακάλυπτων επιταγών, κλπ.).
·         Είναι στο χέρι σας να βρείτε τον τρόπο ώστε να μετατρέψετε τις “απειλές” σε “ευκαιρίες”. Εξάλλου λέγεται, ότι κάθε απειλή είναι απλά μια συγκαλυμμένη ευκαιρία!
Τι μπορείτε να κάνετε με την ανάλυση SWOT
Η ανάλυση SWOT μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για κάθε επιχείρηση. Μέσω αυτού μπορείτε να εντοπίσετε και να αξιοποιήσετε τα Δυνατά σημεία της επιχείρησης, να επενδύσετε πάνω σε αυτά και να εκμεταλλευτείτε τις μελλοντικές ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν. Μπορείτε να προσδιορίσετε τις Απειλές και τους Κινδύνους που θα παρουσιαστούν και να τους αποφύγετε με τα κατάλληλα βήματα.
Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η αξιολόγηση της υπάρχουσας στρατηγικής θα βοηθήσει στην διαμόρφωση της νέας. Οι πληροφορίες και οι γνώσεις που θα αποκτήσετε μέσα από την διαδικασία της SWOT Analysis, θα μειώνουν σημαντικά το ρίσκο κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θα σας δοθεί έτσι η δυνατότητα να προβείτε σε μελετημένες και στρατηγικού τύπου αποφάσεις.
Εσείς από την πλευρά σας βρείτε τα Δυνατά σημεία της επιχείρηση σας, και επενδύστε σε αυτά. Βρείτε τα Αδύνατα, και διορθώστε τα. Εκμεταλλευτείτε της μελλοντικές Ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν. Εντοπίστε τους πιθανούς Κινδύνους και προετοιμαστείτε κατάλληλα!

Μην αφήνετε τα πράγματα στην τύχη τους! Καταγράψτε τα όλα και φτιάξτε ένα απλό πλάνο εφαρμογής και υλοποίησης!

Οργάνωση του Mάρκετινγκ

Οργάνωση του μάρκετινγκ
Οργάνωση είναι: η διαδικασία, με την οποία το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων ταξινομείται σε επιμέρους καθήκοντα, κατανέμεται στα κατάλληλα στελέχη, στα οποία ανατίθενται παράλληλα οι σχετικές ευθύνες και διαθέτονται οι κατάλληλοι πόροι.
Ουσιαστικά η συμβολή της Οργάνωσης Μάρκετινγκ στην πραγματοποίηση των επιχειρηματικών στόχων εξαρτάται:
·         από τη σωστή κατανομή αρμοδιοτήτων,
·         τη δημιουργία αποτελεσματικών συνθηκών πληροφόρησης και ελέγχου,
·         από τη συμπεριφορά των στελεχών σε κάθε επίπεδο της οργάνωσης.
Η Οργάνωση επομένως πρέπει να συμπληρώνεται με συγκεκριμένες οργανωτικές εντολές για:
·         κάθε τομέα,
·         τμήμα και
·         στέλεχος της.
Διοικητικός σχεδιασμός όταν η επιχείρηση έχει απλοποιημένη δομή: Συμφωνά με την αντίληψη του σύγχρονου Μάρκετινγκ ως διοικητικός σχεδιασμός, η Οργάνωση Μάρκετινγκ περιέχει τη διαμόρφωση, το σχεδιασμό ολόκληρης της επιχείρησης σε σχέση πάντοτε με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της αγοράς. Κατά προέκταση όλες οι δραστηριότητες και λειτουργίες της επιχείρησης πρέπει να έχουν προσανατολισμό την αγορά. Όλοι οι συνεργάτες και ιδιαίτερα τα ανώτερα στελέχη της Διοίκησης, πρέπει να σκέπτονται και να ενεργούν με γνώμονα την αγορά. Αυτός ο διοικητικός σχεδιασμός είναι εύκολα πραγματοποιήσιμος, όταν η επιχείρηση έχει απλοποιημένη δομή.
Διοικητικός σχεδιασμός όταν η επιχείρηση είναι μεγάλη σε μέγεθος: Μια πολυπλοκότητα από πλευράς σχεδιασμού Μάρκετινγκ παρουσιάζεται, όταν η επιχείρηση έχει τέτοιο μέγεθος, ώστε η Διοίκηση είναι αναγκασμένη να μοιράσει αρμοδιότητες και ευθύνες. Τότε δημιουργείται η ανάγκη της ιδανικής (Optimal) Οργάνωσης Μάρκετινγκ.
 Μια αποδοτική Οργάνωση Μάρκετινγκ πρέπει να εκπληρώνει μια σειρά από προϋποθέσεις, όπως:
·         Ο συντονισμός,
·         η ευελιξία,
·         η δημιουργικότητα και
·         η ευρηματικότητα.
 Η Οργάνωση Μάρκετινγκ πρέπει να διαμορφώνεται με ευέλικτο τρόπο, για να είναι δυνατή η γρήγορη και αποδοτική αντίδραση στις συχνά και πολλές φορές ξαφνικά εναλλασσόμενες συνθήκες αγοράς.
Η ποιότητα της Οργάνωσης Μάρκετινγκ αξιολογείται από το βαθμό χρησιμοποίησης της δημιουργικότητας και της ευρηματικότητας. Σύμφωνα με τον Steiner, μια δημιουργική Οργάνωση χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω στοιχεία:
·         Αναζητεί και προωθεί στελέχη με ιδέες.
·         Διαθέτει «ανοικτά» κανάλια επικοινωνίας.
·         Προβλέπει τρόπους και δυνατότητες για «παραγωγή» νέων ιδεών.