Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Καθορισμός της στρατηγικής προϊόντος

Καθορισμός της στρατηγικής προϊόντος
Το προϊόν είναι το πρώτιστο συστατικό του μείγματος μάρκετινγκ. Η στρατηγική του προϊόντος απαιτεί τη λήψη συντονισμένων αποφάσεων για τα μείγματα προϊόντων, τις σειρές προϊόντων, τις μάρκες, καθώς και τη συσκευασία και τη σήμανση.
Όταν σχεδιάζει την προσφορά του προς την αγορά, ο μάρκετερ εξετάζει πέντε επίπεδα του προϊόντος: το βασικό όφελος, το βασικό προϊόν, το προσδοκώμενο προϊόν, το επαυξημένο προϊόν και το δυνητικό προϊόν.
Τα προϊόντα ταξινομούνται ανάλογα με την ανθεκτικότητα/αξιοπιστία τους, ως κατηγορία καταναλωτικών αγαθών και ως κατηγορία βιομηχανικών αγαθών, με αρκετές υποδιαιρέσεις.
Οι μάρκες διαφοροποιούνται με βάση διάφορες διαστάσεις του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
Το μείγμα προϊόντων που προσφέρει μια εταιρεία ταξινομείται ανάλογα με το εύρος, το μήκος, το βάθος και τη συνοχή. Με βάση αυτή την ταξινόμηση καταστρώνεται η στρατηγική και αποφασίζεται ποιος σειρές θα αναπτυχθούν, θα διατηρηθούν ή θα καταργηθούν.
Οι μάρκες πολλές φορές πωλούνται ή διατίθενται στο εμπόριο από κοινού με άλλες μάρκες.
Τα περισσότερα προϊόντα διαθέτουν επιμελώς σχεδιασμένη συσκευασία και φέρουν ετικέτα. Συνοδεύονται επίσης από εγγυήσεις και εχέγγυα.

Αντιμετώπιση του ανταγωνισμού

Αντιμετώπιση του ανταγωνισμού
Για να καταστρώσει μια αποτελεσματική στρατηγική μάρκετινγκ, μια εταιρεία πρέπει να εντοπίζει τις στρατηγικές, τους στόχους, τις δυνάμεις και αδυναμίες των ανταγωνιστών της.
Οι πλησιέστεροι ανταγωνιστές μιας εταιρείας είναι εκείνοι που επιδιώκουν να ικανοποιήσουν τους ίδιους πελάτες και τις ίδιες ανάγκες και κάνουν παρόμοιες προσφορές. Η εταιρεία εντοπίζει ανταγωνιστές χρησιμοποιώντας αναλύσεις ανά κλάδο και ανά αγορά.
Ένας ηγέτης μιας αγοράς έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά ενός προϊόντος. Για να παραμείνει κυρίαρχη, η ηγετική επιχείρηση διερευνά τρόπους επέκτασης της συνολικής ζήτησης της αγοράς, επιχειρεί να προστατεύσει ή και να αυξήσει το μερίδιο της αγοράς της. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία στρατηγικών άμυνας και επίθεσης.
Μια επιχείρηση-διεκδικητής της αγοράς επιτίθεται στον ηγέτη και σε άλλους ανταγωνιστές επιδιώκοντας να αυξήσει το μερίδιο της στην αγορά. Οι διεκδικητές μπορούν να διαλέξουν τον τύπο γενικής επίθεσης αλλά και συγκεκριμένες στρατηγικές επίθεσης.
Μια επιχείρηση-ουραγός θέλει γενικά να διατηρήσει το μερίδιό της, χωρίς αναστατώσεις. Μπορεί να παίξει τον ρόλο πλαστογράφου, κλώνου, μιμητή ή προσαρμοστή.
Μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε κόγχη αγοράς βασίζεται στην εξειδίκευσή της.

Τοποθέτηση μάρκας

Τοποθέτηση μάρκας
Η απόφαση για την τοποθέτηση προϋποθέτει τον καθορισμό ενός πλαισίου αναφοράς, καθώς και των σημείων ισοτιμίας και των σημείων διαφοράς στους συνειρμούς της μάρκας.
Τα σημεία διαφοράς είναι εκείνοι οι μοναδικοί συνειρμοί σε μια μάρκα, τους οποίους οι καταναλωτές αξιολογούν θετικά και πιστεύουν ότι δεν θα μπορούσαν να τους βρουν εξίσου αλλού. Τα σημεία ισοτιμίας είναι οι συνειρμοί όχι αναγκαστικά μοναδικοί σε μια ορισμένη μάρκα, αλλά που ίσως υπάρχουν και σε άλλες μάρκες. Τα ανταγωνιστικά σημεία ισοτιμίας είναι συνειρμοί που έχουν σκοπό να ακυρώνουν τα σημεία διαφοράς των ανταγωνιστών.
Το κλειδί του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι η διαφοροποίηση του προϊόντος. Μια προσφορά στην αγορά μπορεί να διαφοροποιηθεί: ως προς το προϊόν, ως προς τις υπηρεσίες, ως προς το προσωπικό, ως προς το κανάλι διανομής ή ως προς την εικόνα.
Ένα προϊόν ή μια μάρκα έχει έναν κύκλο ζωής. Τα γενικά στάδια αυτού του κύκλου είναι η εισαγωγή, η ανάπτυξη, η ωριμότητα και η παρακμή.
Κάθε στάδιο του κύκλου ζωής προϊόντος χρειάζεται διαφορετικές στρατηγικές μάρκετινγκ. Η επιχείρηση αναθεωρεί τις επιλογές της ανάλογα με τις μεταπτώσεις πωλήσεων και κερδών.
Οι αγορές εξελίσσονται σε τέσσερα στάδια: ανάδυσης, ανάπτυξης, ωριμότητας, παρακμής.

Δημιουργία περιουσιακής αξίας μάρκας

Δημιουργία περιουσιακής αξίας μάρκας
Μια μάρκα είναι όνομα, όρος, σήμα, σύμβολο ή σχέδιο ή και συνδυασμός αυτών, με σκοπό την αναγνώριση των αγαθών και υπηρεσιών ενός πωλητή ή μιας ομάδας πωλητών και τη διαφοροποίηση τους από εκείνα των ανταγωνιστών. Τα διάφορα μέρη μιας μάρκας – ονομασίες, λογότυπα, σύμβολα, σχέδια συσκευασίας κτλ. – είναι τα διακριτικά στοιχεία της.
Οι μάρκες αποτελούν πολύτιμα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Το κλειδί είναι οι καταναλωτές να κατανοούν τις διαφορές ανάμεσα στις μάρκες μιας κατηγορίας προϊόντων.
Η περιουσιακή αξία μιας μάρκας πρέπει να ορίζεται σε σχέση με τα αποτελέσματα του μάρκετινγκ που αποδίδονται αποκλειστικά σε αυτή. Εξαρτάται από (1) τις αρχικές επιλογές για τα διακριτά στοιχεία ή την ταυτότητα της μάρκας, (2) τον τρόπο που ενσωματώνεται η μάρκα στο υποστηρικτικό σχέδιο μάρκετινγκ, και (3) έμμεσους συνειρμούς.
Οι έλεγχοι μάρκας μετρούν «πού βρισκόταν η μάρκα» και οι μελέτες παρακολούθησης μετρούν «πού βρίσκεται τώρα» και κατά πόσον αποδίδουν τα σχέδια μάρκετινγκ.
Στην επέκταση μάρκας, η επιχείρηση χρησιμοποιεί ένα καθιερωμένο όνομα μάρκας για να εισαγάγει ένα νέο προϊόν.
Οι μάρκες παίζουν διάφορους ρόλους μέσα στα πλαίσια του χαρτοφυλακίου επωνυμιών.

Αναγνώριση των τμημάτων της αγοράς και καθορισμός των στόχων

Αναγνώριση των τμημάτων της αγοράς και καθορισμός των στόχων
Το μάρκετινγκ στόχου περιλαμβάνει τρεις ενέργειες: την τμηματοποίηση της αγοράς, τη στόχευση της αγοράς και την τοποθέτηση στην αγορά.
Η στόχευση των αγορών μπορεί να γίνει σε τέσσερα επίπεδα: τμήματα, κόγχες, περιοχές και άτομα. Οι μάρκετερ προσαρμόζουν τοπικά τις εκστρατείες τους για εμπορικούς τομείς, γειτονιές, ακόμα και μεμονωμένα καταστήματα.
Σήμερα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρειών που εφαρμόζουν εξατομικευμένη και μαζική παραγωγή εξατομικευμένων παραγγελιών.
Υπάρχουν δύο βάσεις τμηματοποίησης των καταναλωτικών αγορών: τα χαρακτηριστικά και οι αντιδράσεις των καταναλωτών. Οι κυριότερες μεταβλητές για καταναλωτικές αγορές είναι γεωγραφικές, δημογραφικές, ψυχογραφικές και συμπεριφορικές.
Για να είναι χρήσιμα, τα τμήματα αγοράς πρέπει να είναι μετρήσιμα, ουσιαστικά, προσπελάσιμα, διαφοροποιήσιμα και να αφήνουν το περιθώριο ενεργειών.
Μια επιχείρηση πρέπει να αποφασίσει ποια τμήματα θα στοχεύσει: ένα συγκεκριμένο, περισσότερα, με ένα προϊόν, σε μία αγορά ή σε ολόκληρη την αγορά. Στην τελευταία περίπτωση, επιλέγει μεταξύ διαφοροποιημένου και μη διαφοροποιημένου μάρκετινγκ.

Ανάλυση των επιχειρηματικών αγορών

Ανάλυση των επιχειρηματικών αγορών
Η αγοραστική διαδικασία των οργανισμών είναι η διαδικασία λήψης αποφάσεων με την οποία προσδιορίζουν τις ανάγκες τους για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών και κατόπιν εντοπίζουν, αξιολογούν και επιλέγουν ανάμεσα σε διαφορετικές μάρκες και προμηθευτές.
Σε σύγκριση με τις καταναλωτικές, οι επιχειρηματικές αγορές έχουν λιγότερους και μεγαλύτερους αγοραστές, πιο στενή σχέση μεταξύ πελατών και προμηθευτών και πιο συγκεντρωμένους γεωγραφικά αγοραστές. Η ζήτηση στην επιχειρηματική αγορά προκύπτει από τη ζήτηση στην καταναλωτική και κυμαίνεται ανάλογα με τον επιχειρηματικό κύκλο.
Το κέντρο αγορών είναι μονάδα λήψης αποφάσεων αγορών ενός οργανισμού. Αποτελείται από τους προτείνοντες, τους χρήστες, τους επηρεάζοντες, τους αποφασίζοντες, τους εγκρίνοντες, τους αγοραστές και τους φύλακες. Για να επηρεάσουν όλους αυτούς, οι μάρκετερ πρέπει να γνωρίζουν τους περιβαλλοντικούς, οργανωτικούς, διαπροσωπικούς και ατομικούς παράγοντες του οργανισμού.
Η αγοραστική διαδικασία αποτελείται από οκτώ στάδια: (1) αναγνώριση του προβλήματος, (2) γενική περιγραφή της ανάγκης, (3) προδιαγραφές του προϊόντος, (4) αναζήτηση προμηθευτών, (5) πρόσκληση για υποβολή προτάσεων, (6) επιλογή προμηθευτή, (7) προδιαγραφές ρουτίνας και (8) ανασκόπηση της επίδοσης.

Ανάλυση των καταναλωτικών αγορών

Ανάλυση των καταναλωτικών αγορών
Η καταναλωτική συμπεριφορά επηρεάζεται από τρεις παράγοντες: πολιτιστικούς (κουλτούρα, υποκουλτούρα και κοινωνική τάξη), κοινωνικούς (ομάδες αναφοράς, οικογένεια, κοινωνικοί ρόλοι και κοινωνική υπόσταση), και προσωπικούς (ηλικία, στάδιο του κύκλου της ζωής, επάγγελμα, οικονομικές συνθήκες, τρόπος της ζωής, προσωπικότητα).
Τέσσερις κύριες ψυχολογικές διεργασίες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή: παρακίνηση, αντίληψη, μάθηση και μνήμη.
Για να καταλάβουν με ποιο τρόπο οι καταναλωτές παίρνουν τις αγοραστικές αποφάσεις τους, οι μάρκετερ πρέπει να εντοπίσουν ποιος αποφασίζει και ποιος μετέχει στην απόφαση αγοράς. Οι άνθρωποι μπορεί να είναι προτείνοντες, επηρεάζοντες, αποφασίζοντες, αγοραστές ή χρήστες. Σε κάθε τύπο στοχεύουν διαφορετικές εκστρατείες μάρκετινγκ.
Η συνήθης αγοραστική διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής στάδια: αναγνώριση του προβλήματος, αναζήτηση πληροφοριών, αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών, αγοραστική απόφαση και συμπεριφορά μετά την αγορά. 
Η αγοραστική απόφαση επηρεάζεται ιδιαίτερα από τον εκλαμβανόμενο κίνδυνο.

Αξία, ικανοποίηση και πιστότητα πελάτη

Αξία, ικανοποίηση και πιστότητα πελάτη
Οι πελάτες προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν την αξία. Διαμορφώνουν μια προσδοκία και θα αγοράσουν από την  επιχείρηση που θεωρούν ότι προσφέρει τη μεγαλύτερη αξία, που ορίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στην ολική αξία και στο ολικό κόστος για τον πελάτη.
Η ικανοποίηση ενός αγοραστή είναι συνάρτηση της εκλαμβανόμενης απόδοσης του προϊόντος και των προσδοκιών του αγοραστή. Αναγνωρίζοντας ότι ο υψηλός βαθμός ικανοποίησης οδηγεί σε μεγάλη πιστότητα των πελατών, πολλές εταιρείες στοχεύουν στη συνολική ικανοποίησή τους, η οποία αποτελεί συγχρόνως κόστος και εργαλείο μάρκετινγκ.
Η απώλεια κερδοφόρων πελατών μπορεί να αποβεί κρίσιμη για την εταιρεία. Το κόστος προσέλκυσης νέου πελάτη εκτιμάται ως πενταπλάσιο του κόστους διατήρησης ενός υπάρχοντος πελάτη. Το κλειδί για τη διατήρηση των πελατών είναι το μάρκετινγκ σχέσεων.
Ποιότητα είναι το σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που επηρεάζουν την ικανότητά τους να ικανοποιούν τις διατυπωμένες ή υπονοούμενες ανάγκες.
Οι δεξιότητες στο μάρκετινγκ σχέσεων με τους πελάτες προϋποθέτει τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων πελατών και την εξόρυξη δεδομένων για τον εντοπισμό τάσεων, τμημάτων αγορών και ατομικών αναγκών.

Έρευνα μάρκετινγκ και πρόβλεψη της ζήτησης

Έρευνα μάρκετινγκ και πρόβλεψη της ζήτησης
Μια καλή έρευνα μάρκετινγκ χαρακτηρίζεται από επιστημονική μεθοδολογία, δημιουργικότητα, πολλαπλές μεθόδους έρευνας, ανάπτυξη μοντέλων με ακρίβεια, ανάλυση κόστους-οφέλους, υγιή σκεπτικισμό και ηθικό προσανατολισμό.
Η διεργασία της έρευνας μάρκετινγκ έγκειται στον ορισμό του προβλήματος και των στόχων της έρευνας, την κατάστρωση του προγράμματος της έρευνας, τη συλλογή και ανάλυση των πληροφοριών, την παρουσίαση των ευρημάτων στο μάνατζμεντ και τη λήψη της απόφασης.
Κατά τη διενέργεια της έρευνας οι επιχειρήσεις πρέπει να αποφασίσουν αν θα συλλέξουν δικά τους πρωτογενή δεδομένα ή θα χρησιμοποιήσουν άλλα ήδη υπάρχοντα. Πρέπει επίσης να αποφασίσουν τη μέθοδο της έρευνας καθώς και να επιλέξουν το σχέδιο δειγματοληψίας και τις μεθόδους επαφής.
Τα κύρια εργαλεία ανάλυσης είναι η ανάλυση πωλήσεων, η ανάλυση μεριδίου αγοράς, η ανάλυση των δαπανών μάρκετινγκ προς τις πωλήσεις και η οικονομική ανάλυση του σχεδίου μάρκετινγκ. Η ανάλυση κερδοφορίας αφορά προϊόντα, περιφέρειες, ομάδες πελατών, κανάλια διανομής και άλλα μεγέθη.
Υπάρχουν δύο τύποι ζήτησης: η αγοραία και η ζήτηση της εταιρίας. Προς εκτίμηση είναι τόσο η τρέχουσα όσο και η μελλοντική ζήτηση.

Συγκέντρωση πληροφοριών και έλεγχος του περιβάλλοντος

Συγκέντρωση πληροφοριών και έλεγχος του περιβάλλοντος
Για να διεκπεραιώσουν τα στελέχη του μάρκετινγκ την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο χρειάζονται ένα πληροφοριακό σύστημα μάρκετινγκ. Ο ρόλος αυτού του συστήματος είναι να αξιολογεί τις ανάγκες των στελεχών σε πληροφορίες, να δημιουργεί τις απαραίτητες πληροφορίες και να τις διανέμει έγκαιρα.
Ένα πληροφοριακό σύστημα μάρκετινγκ έχει τρία συστατικά: α) ένα σύστημα εσωτερικών αρχείων με πληροφορίες για τον κύκλο από την παραγγελία μέχρι την πληρωμή, καθώς και συστήματα αναφορές πωλήσεων, β) ένα σύστημα άντλησης πληροφοριών μάρκετινγκ, για την εξασφάλιση καθημερινών πληροφοριών σχετικά με σημαντικές εξελίξεις στο περιβάλλον μάρκετινγκ, γ) ένα σύστημα έρευνας μάρκετινγκ για συστηματικό σχεδιασμό, συλλογή, ανάλυση και αναφορά δεδομένων και ευρημάτων σε συγκεκριμένη κατάσταση μάρκετινγκ.
Πολλές ευκαιρίες εντοπίζονται από την αναγνώριση των τάσεων (κατευθύνσεις ή ακολουθίες γεγονότων με ορμή και διάρκεια) και των μεγα-τάσεων (σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και τεχνολογικές αλλαγές που έχουν μακροπρόθεσμη επιρροή).
Μέσα στο γρήγορα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο σκηνικό, οι άνθρωποι του μάρκετινγκ πρέπει να ελέγχουν έξι σημαντικές περιβαλλοντικές δυνάμεις: δημογραφικές, οικονομικές, φυσικές, τεχνολογικές, πολιτικές και νομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές.

Ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων μάρκετινγκ

Ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων μάρκετινγκ
Η διαδικασία παροχής αξίας περιλαμβάνει την επιλογή, παροχή και επικοινωνία ανώτερης αξίας. Η αλυσίδα αξίας είναι ένα εργαλείο καθορισμού των κύριων δραστηριοτήτων που δημιουργούν αξία και κόστος σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα.
Θεμελιώδεις διαδικασίες είναι η δημιουργία νέου προϊόντος, η διαχείριση αποθεμάτων, η προσέλκυση και διατήρηση πελατών και η διαμόρφωση ενός δικτύου μάρκετινγκ.
Το ολιστικό μάρκετινγκ μεγιστοποιεί την εξερεύνηση, δημιουργία και παροχή αξίας.  
Ο στρατηγικός σχεδιασμός πραγματοποιείται σε τέσσερα επίπεδα: επιχείρησης, τομέα, επιχειρηματικής μονάδας και προϊόντος.
Μια εταιρική στρατηγική αφορά τον καθορισμό της εταιρικής αποστολής, την οργάνωση στρατηγικών επιχειρηματικών μονάδων, την κατανομή πόρων και τον σχεδιασμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός αφορά την ανάλυση εξωτερικών ευκαιριών και απειλών, την ανάλυση εσωτερικών δυνάμεων και αδυναμιών, τη διατύπωση στόχων, την κατάρτιση και υλοποίηση σχεδίων, την ανατροφοδότηση και την άσκηση ελέγχου.
Το σχέδιο μάρκετινγκ είναι ένα από τα πιο σημαντικά «προϊόντα» μιας επιχείρησης.

Ορισμός του μάρκετινγκ στον 21ο αιώνα

Ορισμός του μάρκετινγκ στον 21ο αιώνα
Το μάρκετινγκ είναι η διεργασία σχεδιασμού και εκτέλεσης της σύλληψης, τιμολόγησης, προώθησης και διανομής ιδεών, αγαθών και υπηρεσιών για ανταλλαγές που ικανοποιούν ατομικούς και οργανωτικούς στόχους. Διοίκηση του μάρκετινγκ είναι η τέχνη και η επιστήμη της επιλογής αγορών στόχων και της απόκτησης, διατήρησης και ανάπτυξης πελατείας, με τη δημιουργία, παράδοση και επικοινωνία ανώτερης αξίας για τον πελάτη.
Οι Μάρκετερ εστιάζουν στις παραμέτρους της ζήτησης και μετέχουν στο μάρκετινγκ αγαθών, υπηρεσιών, εκδηλώσεων, εμπειριών, προσώπων, τόπων, ιδιοκτησιών, οργανισμών, ιδεών και πληροφοριών, σε καταναλωτικές, επιχειρηματικές, διεθνείς ή μη κερδοσκοπικές αγορές.
Σήμερα οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως η παγκοσμιοποίηση, οι επιπτώσεις της τεχνολογικής προόδου και η απορρύθμιση των αγορών.
Το ολιστικό μάρκετινγκ βασίζεται στην ανάπτυξη, σχεδιασμό και υλοποίηση αλληλένδετων δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει τέσσερα συστατικά: μάρκετινγκ σχέσεων, ολοκληρωμένο μάρκετινγκ, εσωτερικό μάρκετινγκ και μάρκετινγκ κοινωνικής ευθύνης.
Η διοίκηση μάρκετινγκ εμπλέκεται στην ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων μάρκετινγκ, στη σύνδεση με πελάτες, στην ανάπτυξη επωνυμιών και προσφορών στην αγορά, στην επικοινωνία της αξίας και στη δημιουργία προϋποθέσεων μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Χρήση Internet και Social Media στην αναζήτηση εργασίας

Χρήση Internet και Social Media στην αναζήτηση εργασίας
Τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έχουμε δει μια έκρηξη στην χρήση του Internet και των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. LinkedIn, Facebook, Twitter, Blogs, κ.λ.π.) αναφορικά με τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας από εργαζόμενους-υποψήφιους (άνεργοι, αναζητούντες εργασία). Όλο και περισσότερα άτομα χρησιμοποιούν αυτές τις σελίδες για να αναζητήσουν εργασία, συστηματικά ή περιστασιακά.
Οι εταιρίες χρησιμοποιούν τα Social Media για να βρουν εργαζόμενους
Οι εταιρίες είναι αυτές που χρησιμοποιούν τα Social Media για να βρουν εργαζόμενους για τις κενές θέσεις που έχουν και όχι αποκλειστικά οι εργαζόμενοι για να βρουν μία θέση εργασίας. Η σωστή παρουσία του χρήστη στα Social Media και η δημιουργική χρήση τους μπορεί να φέρει αποτελέσματα στην αναζήτηση εργασίας. Τα Social Media, σε αντίθεση με τα έντυπα media που χρησιμοποιούνταν μέχρι πρόσφατα, προσφέρουν πολύ καλές δυνατότητες στόχευσης.
Οι εταιρίες δεν χρειάζεται να ξέρουν τα πάντα!
Μία εταιρία που αναζητά εργαζόμενους και φτάνει στο προφίλ ενός χρήστη, δεν χρειάζεται να ξέρει τι ποτό ήπιε στο χθεσινό μπαράκι, πως μοιάζει το καινούριο του μαγιό ή ποιες είναι οι πολιτικές του πεποιθήσεις. Αν όντως τα χρειάζεται αυτά, ας τα ρωτήσει στη συνέντευξη. Συνεπώς, κάποιες πληροφορίες θα πρέπει να μοιράζονται μόνο με φίλους. Το Facebook, όπως και τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα, είναι ένα μέρος όπου ο καθένας το χρησιμοποιεί με τον τρόπο του, με στόχο την ψυχαγωγία του, την ενημέρωσή του, την προβολή του ή τη διάδρασή με τους φίλους του. Δεν χρειάζεται όλη αυτή η πληροφορία να είναι δημόσια.
Κάντε το πρώτο βήμα
Βρείτε αγγελίες που θα θέλατε να δουλέψετε χωρίς απαραίτητα να έχουν κάποια αγγελία για θέση εργασίας. 
Αναζητήστε groups που δημοσιεύουν αγγελίες θέσεών εργασίας γύρω από το αντικείμενο που σας ενδιαφέρει. 
Ψάξτε ιστοσελίδες (πέρα από τα social media) που δημοσιεύουν ανοιχτές θέσεις εργασίας. 
Δεν είναι ανάγκη να περιμένει κάποιος να βρει μία αγγελία για να επικοινωνήσει με μία εταιρία. Μπορεί να δημιουργήσει μία λίστα με 5-10 εταιρίες του κλάδου του, να βρει τα πρόσωπα κλειδιά(CEO, HP, Manager) που μπορούν να επηρεάσουν την απόφαση για τη συνεργασία ή όχι και να ξεκινήσει μία συζήτηση μέσα από το LinkedIn, το κατεξοχήν επαγγελματικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης. 
Σε μία τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι επικοινωνούμε με κάποιον άγνωστο (δεν τον ξέρουμε προσωπικά) και συνεπώς θα πρέπει να του παρουσιάσουμε κάτι ενδιαφέρον για να τραβήξουμε την προσοχή του (πέρα από το χρόνο του) και να λάβουμε μία απάντηση. Ένα απρόσωπο μήνυμα το οποίο κάνει μία αναφορά στην εμπειρία και τις σπουδές και στη συνέχεια ρωτάει αν υπάρχει διαθέσιμη θέση εργασίας ή περιθώριο συνεργασίας είναι πλέον ξεπερασμένο και μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Ένα τέτοιο μήνυμα στο LinkedIn θα πρέπει να είναι ευγενικό, σύντομο (π.χ. το πολύ 3 παράγραφοι) και να περιέχει κάτι χρήσιμο για αυτόν που θα το διαβάσει (π.χ. μία ιδέα που έχετε για την εταιρία ή κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα για το πώς μπορείτε να τη βοηθήσετε να λύσει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα ή να κάνει κάποια πράγματα με διαφορετικό – καλύτερο τρόπο). Κινήστε το ενδιαφέρον ώστε να ξεκινήσει μία κουβέντα και η δουλειά θα έχει γίνει. 
Παρουσιάστε τι πραγματικά μπορείτε να προσφέρετε σε περίπτωση συνεργασίας. Δείξτε ότι θα κάνετε την διάφορα.

Εργαλεία του digital marketing ή online marketing

Εργαλεία του digital marketing ή online marketing
Το digital marketing ή online marketing είναι όλοι εκείνοι οι ηλεκτρονικοί τρόποι που χρησιμοποιεί μία εταιρία προκειμένου να επικοινωνήσει στο κοινό που την ενδιαφέρει, το μήνυμα που θέλει. Το digital marketing έχει αρκετά εργαλεία και συνεχώς προστίθενται νέα διαθέσιμα. Βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει εταιρική ιστοσελίδα η οποία να είναι κατασκευασμένη μηχανικά λειτουργική και χρηστική, να έχει σχεδιαστή με καλόγουστο design και να καλύπτει τις ανάγκες της εταιρείας και των πελατών της.
Το εργαλεία digital marketing που μπορεί να χρησιμοποιήσει μία επιχείρηση είναι:
Social Media Marketing
Το Social Media Marketing (SMM) αφορά στην χρήση των κοινωνικών δικτύων (Facebook, Twitter, κλπ) για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Ο στόχος μπορεί να είναι η αύξηση των πωλήσεων, η αύξηση των επισκέψεων σε μία σελίδα, η αύξηση των εγγραφών σε ένα newsletter, η αύξηση της αναγνωρισιμότητας μίας μάρκας, ή ενός προϊόντος, ή μια υπηρεσίας. Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση των κερδών της εταιρείας και  η τοποθέτηση brand στην αγορά.
Content Marketing
Το Content Marketing είναι η χρήση περιεχομένου (πρωτότυπου, χρήσιμου και ενδιαφέροντος) προκειμένου να επικοινωνήσει ένα συγκεκριμένο μήνυμα μαζικά σε πολλούς αποδέκτες, χρήστες. Το περιεχόμενο αυτό μπορεί να έχει πολλές μορφές (άρθρα, εικόνες, βίντεο, infographics, κλπ) και να δημοσιευθεί σε μία σειρά από διαφορετικά μέσα (π.χ. blog, social media, newsletter, κλπ).
Search Engine Marketing και Optimization
Οι μηχανές αναζήτησης αποτελούν μία πολύ βασική πύλη εισόδου των καταναλωτών στην εταιρική σελίδα. Μία εταιρία που θέλει να αυξήσει τις επισκέψεις της μέσα από τα αποτελέσματα των αναζητήσεων έχει δύο πολύ σημαντικές επιλογές. Αρχικά, μπορεί να βελτιστοποιήσει την ιστοσελίδα ως προς τις μηχανές αναζήτησης (SEO) έτσι ώστε να εμφανίζεται σε υψηλότερη θέση σε σχετικές αναζητήσεις. Το δεύτερο εργαλείο είναι οι διαφημίσεις (SEM). Δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας στοχεύοντας σε συγκεκριμένες αναζητήσεις και λέξεις κλειδιά ή σε σελίδες με συγκεκριμένο περιεχόμενο ώστε να προβληθεί. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζει ότι εμφανίζεται σε εκείνους τους χρήστες οι οποίοι έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την εταιρία ή για τα προϊόντα της.
Email Marketing
Όλοι οι καταναλωτές έχουν μία τουλάχιστον ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία ελέγχουν αρκετές φορές την ημέρα. Το email αποτελεί ένα πολύ άμεσο εργαλείο marketing το οποίο μπορεί να μεταφέρει το μήνυμα της εταιρίας προωθώντας νέα προϊόντα, προσφορές, μια διαφημιστική καμπάνια κλπ. Το email marketing είναι μία από τις πιο αποδοτικές μορφές του digital marketing.
Mobile Marketing
Τα κινητά τηλέφωνα και τα tablet είναι η νέα συνήθεια των πελατών που μπορεί να εκμεταλλευτεί μία εταιρία με την χρήση εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα (mobile apps) ώστε να περάσει το μήνυμα της και να προσφέρει επιπρόσθετες λειτουργικότητες στην καθημερινότητα των καταναλωτών. Με αυτό το τρόπο, υπάρχει καθημερινή διαδραστικότητα μεταξύ του χρήστη και του brand, μεταξύ του χρήστη και τον προϊόντων και συνδέει το χρήστη με χρήσιμες λειτουργίες ή υπηρεσίες της εταιρείας.
Υπάρχουν πολλές ακόμη διαθέσιμες τεχνολογίες και εργαλεία οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στο digital marketing μίας επιχείρησης. Οι marketers γνωρίζουν και εφαρμόζουν το digital marketing ως την πιο ευκολότερη διασύνδεση του δυνητικού πελάτη με τα ηλεκτρονικά μέσα της εταιρείας και την προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της, τα οποία συμβάλουν στην τελική πώληση. 

Κατάτμηση του brand - segmentation

Κατάτμηση του brand
Το digital marketing είναι οι ηλεκτρονικοί τρόποι που χρησιμοποιεί μία εταιρία προκειμένου να επικοινωνήσει στο κοινό που την ενδιαφέρει, το μήνυμα που θέλει. Η τεχνική του segmentation είναι μια τεχνική που εστιάζει στις διαφορετικές πτυχές του brand και προωθεί την καθεμία από αυτές στο αντίστοιχο κοινό. Με αυτό τον τρόπο ένα brand αγγίζει και δίνει ταυτόχρονα αξία σε πολλά και ανομοιογενή κοινά. Επομένως, μπορεί να αποτελέσει κερδοφόρα τεχνική για brands ακόμα και με μικρότερο budget.
Οι περισσότεροι marketers είναι εξοικειωμένοι με την κατάτμηση της αγοράς και την στόχευση ορισμένων πτυχών από συγκεκριμένα μέρη της αγοράς. Οι marketers με την κατάτμηση του brand τους δίνετε η ευκαιρία να ασχοληθούν με συγκεκριμένες πτυχές και τμήματα του brand. Προγραμματίζουν ένα concept ενεργειών για να επιτυγχάνουν καλύτερη στόχευση του κοινού και καλύτερα αποτελέσματα στην προώθηση του brand.
Κατάτμηση του brand, για να:
Κατασκευάσουμε στοχευόμενες campaign
Δημιουργούμε μια καμπάνια προσέγγισης από πολλαπλά μέσα. Δεν αναφερόμαστε απλά στη δημοσίευση ίδιου περιεχομένου από την μια πλατφόρμα στην άλλη (Facebook, Twitter κ.τ.λ.). Πρέπει να υπάρχει διαφορετική προσέγγιση στο κάθε μέσο ανάλογα με τη διαφορετική πτυχή του brand την οποία θέλουμε να προωθήσουμε. Για τις προσεγγίσεις αυτές χρησιμοποιούμε τα στοιχεία τα δημογραφικά, της συμπεριφοράς και της αναζήτησης του κοινού.
Καθορίσουμε ποια τμήματα θα αποφέρουν τα πιο κερδοφόρα αποτελέσματα
Ασχολούμαστε και ερευνούμε συγκεκριμένες πτυχές του brand για το πώς θα μας αποφέρει μεγαλύτερο κέρδος. Π.χ., μπορεί να γίνει κατακερματισμος του brand σε 10 διαφορετικά τμήματα αλλά με την έρευνα και την σωστή διαχείριση μόνο 2 ή 3 να μας  αποφέρουν κέρδος
Τμηματοποιήσουμε το brand για προσλήψεις
Προσκαλούμε από μια ομάδα ή σε κάποιο φόρουμ που διαχειριζόμαστε ή ακόμα και δημόσια προσλήψεις για την επιχείρηση μας. Δημιουργούμε μια καμπάνια και προσδιορίζουμε τα χαρακτηριστικά και τα προσόντα του υποψηφίου υπαλλήλου μας. Έπειτα ανοίγουμε δημόσια διάλογο και συζητήσεις με τους υποψηφίους υπαλλήλους και το κοινό. Η διαδικασία αυτή θα αποφέρει σίγουρα δυναμικό προσωπικό και θα δυναμώσει το brand της επιχείρησής μας στην αγορά.
Τμηματοποιήσουμε το brand με σκοπό
Η κατάτμηση μιας μεγάλης εταιρίας με δυνατό brand μπορεί να έχει πάρα πολλά οφέλη. Μπορούν να τρέξουν δοκιμαστικά προγράμματα, concept και ιδέες σε ένα μέρος του brand. Π.χ.  εταιρία με αναψυκτικά ζητάει από το κοινό της να κάνει το μάρκετινγκ των προϊόντων της. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει αλληλεπίδραση του κοινού με το προϊόν και της εταιρείας με το κοινό της. Επίσης κατά καιρούς να λανσάρουν διαφορετικά είδη του προϊόντος για τα ξεχωριστά κοινά τους.
Τμηματοποιήσουμε το brand κρατώντας την ταυτότητά μας
Οι ενέργειες που κάνουμε για να ενισχύσουμε το brand μας πρέπει διατηρούν σταθερή την φυσιογνωμία και την ταυτότητα της επιχείρησης μας σε όλα τα κανάλια και τις πλατφόρμες. Οι marketers οι οποίοι είναι σε θέση να πραγματοποιούν αυτή την προσέγγιση πολλαπλών τμημάτων στο μάρκετινγκ κρατώντας σταθερή την φυσιογνωμία και την ταυτότητα της επιχείρησης καταφέρνουν να αναπτύξουν με το κοινό καλύτερες  σχέσεις εμπιστοσύνης στο brand αλλά και να αυξηθεί το κέρδος της επιχείρησης. Με αυτές τις ενέργειες των marketers η επιχείρηση προσφέρει πολλαπλές υπηρεσίες αλλά ταυτόχρονα κρατά και ένα ενιαίο πρόσωπο. Επομένως ως επιχείρηση πρέπει να τμηματοποιήσουμε την αγορά να επιλέξουμε τις κατηγορίες πελατών που μας ενδιαφέρουν και να κάνουμε στοχευόμενες ενέργειες.

Χαρακτηριστικά Instagram Ads

Χαρακτηριστικά Instagram Ads
Το Instagram Ads είναι ένα σπουδαίο μέσο με πολύ υψηλό engagement rate, ενώ ταυτόχρονα το σύστημα στόχευσης είναι ιδιαίτερα προσεγμένο και σε σύγκριση με το Facebook πιο αποτελεσματικό. Το Instagram Ads με τις αλλαγές που έγιναν το τελευταίο χρόνο έδωσαν μεγάλη δύναμη σε επιχειρήσεις και διαφημιστές. Στην αρχή ξεκίνησαν και είχαν αρκετές ομοιότητες με το Facebook περνώντας όμως ο καιρός άρχισαν να έχουν πολλές διαφοροποιήσεις. Ακόμα βέβαια ελέγχονται μέσω του Facebook ad manager αλλά έχουν κάποια χαρακτηριστικά οι διαφημίσεις του Instagram, τα οποία τις κάνουν να ξεχωρίζουν από αυτές του Facebook.
Χαρακτηριστικά Instagram Ads:
Story Video Ads
το Instagram και εισήγαγε στα features του τα Story Video. Πρόκειται για video περιορισμένης διάρκειας (60 δευτερόλεπτα) τα οποία μένουν on air για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (1 μέρα). Σε αυτά τα video τα brands μπορούν να ανεβάσουν ότι επιθυμούν. Αυτό μπορεί να είναι είτε η προώθηση ενός προϊόντος, είτε κάποιο event ή οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση. Αυτά τα video μπορούν να τα δουν και όσοι ακολουθούν το brand στα social media αλλά και όσοι απλά είναι χρήστες του μέσου και είναι στο κοινό που στοχεύει.
Call to action
Το Instagram έχει τις ίδιες επιλογές call to action όπως και το Facebook. Έχει όμοια buttons “Μάθε περισσότερα”, “Επισκέψου το κατάστημα”, “Ψώνισε σήμερα” κλπ. Είναι γνωστή η αποτελεσματικότητά τους και όταν συνδυάζεται με το ενισχυμένο και δυναμικό CTA αυτή μεγαλώνει θεαματικά. Για παράδειγμα, όταν κάποιος μένει πάνω από τη διαφήμισή σου για λίγα δευτερόλεπτα το CTA γίνεται έντονο μπλε.
Προώθηση των posts απευθείας από το κινητό τηλέφωνο
Αν έχεις ένα post στο Instagram και έχεις λογαριασμό brand, μπορείς να το προωθήσεις κατευθείαν με μια κίνηση από την εφαρμογή στο κινητό σου τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται πλέον να μπεις στο Facebook και στη συνέχεια στον ads manager για να το κάνεις. Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και απλή. Ταυτόχρονα, είναι ακριβής με το κοινό που θέλεις να στοχεύσεις και όλες τις δυνατότητες που σου προσφέρει. Όλα τα post έχουν την παραπάνω μπλε “φάσα” και εσύ έχεις τη δυνατότητα να τη μετατρέψεις σε μια από τις παρακάτω επιλογές:
  • Τη διεύθυνση του site σου, ώστε να κάνει redirect,
  • Το budget σου,
  • Ένα CTA button
  • Πληροφορίες για τη σελίδα σου
  • Τη διάρκεια της προώθησης
Το Instagram εδώ και ένα χρόνο ξεκίνησε να κάνει πολλές αλλαγές πάνω στη διαφήμιση. Αυτές οι αλλαγές πολλές φορές δεν γίνονται αισθητές σε ανθρώπους που δεν είναι γνώστες του είδους Θα πρέπει τα business accounts να ελέγχονται από ειδικούς marketers στο είδος. Έτσι θα υπάρχουν τα καλύτερα εφικτά αποτελέσματα για την επιχείρηση. Οι αλλαγές αυτές δεν είναι μόνο προς όφελος των brands αλλά και του κοινού. Αυτό συμβαίνει καθώς το τελευταίο φθάνει με λιγότερο κόπο και προσπάθεια στα brands που επιθυμεί και αλληλεπιδρά ευκολότερα αυτό.

Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017

Οι βασικές αρχές του Social Media Marketing

Οι βασικές αρχές του Social Media Marketing
Αξιοποιούμε τα εργαλεία του social media marketing και αυξάνουμε με Νέους πελάτες την βάση των πελατών της εταιρείας μας. Η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη για όλες τις επιχειρήσεις και τα αποτελέσματα αυτού του εγχειρήματος είναι η αναλογική αύξηση του κέρδους της επιχείρησης μας. Δημιουργούμε μια βάση εξυπηρέτησης των πελατών μας, του brand  μας και του κέρδους μας. Η κατάκτηση αυτή έρχεται από marketers που έχουν γνώση και εμπειρία.
Οι βασικές αρχές του social media marketing
1. Ακρόασης
Η επιτυχία στα social media και στο content marketing απαιτεί περισσότερη ακρόαση και λιγότερα λόγια. Ακούμε το κοινό που στοχεύσαμε και συμμετέχουμε σε συζητήσεις για να μάθουμε τι είναι σημαντικό γι’ αυτούς. Έτσι δημιουργούμε σε απευθείας σύνδεση ένα στοχευόμενο περιεχόμενο και προκαλούμε συζητήσεις που προσθέτουν αξία στη ζωή τους.
2. Εστίασης
Εστιάζουμε στην εξειδίκευση μας στα social media και με content marketing στρατηγική στοχεύουμε μόνο στο χτίσιμο ενός δυνατού brand.
3. Ποιότητας
Επιδιώκουμε να έχουμε 1,000 online επαφές που διαβάζουν, κάνουν share και μιλούν για το περιεχόμενο μας με το δικό τους κοινό παρά 10,000 οι οποίοι εξαφανίζονται αφού συνδέονται μαζί μας τη πρώτη φορά. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό τον στόχο, της ποιότητας των online επαφών μας, χωρίς να παρεκκλίνουμε υπέρ της ποσότητας.  
4. Υπομονής
Η επιτυχία στα social media και το content marketing χρειάζεται υπομονή, επιμονή και εργασία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα αποτελέσματα σίγουρα θα επιβραβεύσουν την επιχείρησή μας.
5. Σύνθεσης
Δημοσιεύουμε πρωτότυπο, ενδιαφέρον και ποιοτικό περιεχόμενο και δουλεύουμε για να χτίσουμε το online κοινό μας από ποιοτικούς followers, θα το κάνουν και αυτοί με τη σειρά τους share με το δικό τους κοινό στο Twitter, στο Facebook, στο LinkedIn, στα δικά τους blogs κτλ. Αυτό το sharing και η συζήτηση για το περιεχόμενο σας ανοίγει νέα σημεία εισόδου για μηχανές αναζήτησης όπως το Google για να το βρείτε στην αναζήτηση keyword. Αυτά τα entry points θα μπορούσαν να αυξηθούν σε εκατοντάδες ή χιλιάδες περισσότερους πιθανούς τρόπους για να βρουν online στο web την ιστοσελίδα ή το eshop σας.
6. Επιρροής
Διαθέτουμε χρόνο για να βρούμε τους online influencers στην αγορά σας οι οποίοι έχουν ποιοτικό κοινό και μπορεί να ενδιαφέρονται για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και την επιχείρηση μας. Συνδεόμαστε  με online influencers και δουλεύουμε  για να χτίσουμε καλές σχέσεις μαζί τους. Είναι αυτοί που θα κάνουν  share στο περιεχόμενο μας με τους δικούς τους followers, κάτι το οποίο θα μπορούσε να φέρει εμάς και την επιχείρηση μας μπροστά σε ένα πολυπληθές νέο κοινό.
7. Αξίας
Η προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της επιχειρήσεις μας  μέσω του διαδικτύου και social media πρέπει να γίνεται άμεσα, δηλ με αόρατη διαφήμιση. Για το λόγο αυτό προσθέτουμε αξία στο περιεχόμενο των post μας και ανοίγουμε συζητήσεις με τους online φίλους μας. Εστιάζουμε λιγότερο στα conversions (προσηλύτιση) και περισσότερο στο να δημιουργούμε ενδιαφέρον περιεχόμενο και να αναπτύσσουμε σχέσεις με online influencers. Με τον καιρό οι influencers θα γίνουν οι αντιπρόσωποι-διπλωμάτες της επιχείρησης  λειτουργώντας αποτελεσματικά στα social media το mouth to mouth marketing.
8. Αναγνώρισης
Οποίος online φίλος, σας προσεγγίζει σε προσωπικό επίπεδο του μιλάμε και του δίνουμε την αξία που του αναλογεί. Χτίζουμε σχέσεις με όλους τους online φίλους μας, είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέρη της social media marketing επιτυχίας μας, γι’ αυτό μιλάμε πάντα σε κάθε άτομο το οποίο προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί σας.
9. Προσβασιμότητας
Δημοσιεύουμε το περιεχόμενο μας και είμαστε πάντα διαθέσιμοι στο κοινό μας. Δημοσιεύουμε περιεχόμενο σταθερά σε τακτά χρονική περίοδο και παίρνουμε μέρος ή προκαλούμε εμείς συζητήσεις. Οι online followers αν εξαφανιστούμε για εβδομάδες ή μήνες θα μας εγκαταλείψουν.
10. Ανταποδοτικότητας
Εκτός από να μοιράζονται το περιεχόμενο μας οι online φίλοι μας και να μιλάνε για εμάς θα πρέπει να κάνουμε και εμείς το ίδιο για εκείνους. Ένα μέρος του χρόνου που διαθέτουμε στα social media θα πρέπει να εστιάζεται στο sharing και στο να μιλάμε για το περιεχόμενο το οποίο δημοσιεύεται από άλλους.
Στην ψηφιακή εποχή μας, τα social media είναι η επανάσταση της μαζικής επικοινωνίας. Η χρήση και η διαχείριση τους είναι η καθημερινότητα της πλειοψηφίας των ανθρώπων. Το Social Media Marketing είναι το εργαλείο που εξυπηρετεί, διευκολύνει τους ανθρώπους να καλύψουν τις ανάγκες τους ψηφιακά. Η επιχείρηση οι καταναλωτές ανταλλάσσουν πληροφορίες και εξυπηρετούνται γρήγορα.

Τι domain name να δώσουμε στο Website

Τι domain name  να δώσουμε στο Website
Πώς όμως να επιλέξουμε ένα καλό όνομα, γνωστό και ως domain name;
Το domain name του διαδικτυακής σας ιστοσελίδας  που θα επιλέξετε παίζει πολύ μεγάλο και σημαντικό ρόλο. Το όνομα είναι η λέξη που θα την αναζητούν στις μηχανές αναζήτησης των web browser Το domain name που θα επιλέξουμε μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την επιτυχία του site, e-shop σας. Πρέπει να επιλέξετε ένα όνομα σχετικό με το περιεχόμενο. Ένα όνομα εύκολο που να μένει στη μνήμη. 
Καταλήξεις
Τα ονόματα έχουν τη μορφή domain τελεία κατάληξη. Η κατάληξη είναι συνήθως com, org, gov, net ή gr. Υπάρχουν πάρα πολλές καταλήξεις για διαφορετικές χρήσεις η καθεμία. Η κατάληξη com είναι η πιο συνηθισμένη και σημαίνει commercial (εμπορικό).  Πολλοί φυλλομετρητές βάζουν το com αυτόματα στο τέλος αν παραλείψουμε να το γράψετε. Επιλέγουμε μια κατάληξη .com ή .gr (για Ελλάδα) για το site, eshop μας.  Εάν το website μας προορίζετε για ένα οργανισμό τότες χρησιμοποιούμε την κατάληξη .org
Εταιρία
Το όνομα του website μπορεί να είναι το όνομα της εταιρίας μας, ιδιαίτερα αν η εταιρία μας είναι γνωστή. Αν η εταιρεία μας έχει χρόνια στο χώρο, με καλή φήμη και διαφημίζεστε σε περιοδικά, εφημερίδες και αλλού τότες χρησιμοποιούμε το όνομα της εταιρίας μας ως όνομα του website. Διαφορετικά μπορεί το όνομα να είναι σχετικό με το αντικείμενο(προϊόντα/υπηρεσίες της εταιρείας)  του site. Π.χ, αν κατασκευάσετε ένα website για είδη μπάνιου  μπορείτε να ψάξετε για domain παρόμοιο με mpanio.gr
Κολλητές λέξεις
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λέξεις κολλητές ή χωρισμένες με παύλα για το όνομα του website μας π.χ. mpanio-loutro.gr. Ο επισκέπτης αμέσως καταλαβαίνει ποιο είναι το θέμα και έχει ένα ακόμα πλεονέκτημα για τη θέση μας στις μηχανές αναζήτησης!
Το Google ανεβάζει ένα site με όνομα που χρησιμοποιούν κολλητές ή χωρισμένες με παύλα όταν ο χρήστης ψάχνει για mpanio ή loutro και βρίσκεται στην Ελλάδα (.gr).\
Πρωτότυπο, εντυπωσιακό  
Χρησιμοποιήστε ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό όνομα για το όνομα του website μας. Ένα όνομα που κάνει εντύπωση, αποτελεί θέμα συζήτησης και μένει στη μνήμη.
Brainstorming
Μια μέθοδος που μπορεί να σας βοηθήσει να βρούμε ένα όνομα είναι το branstorming. Δημιουργούμε μια ομάδα ή ένα φόρουμ συζήτησης στο διαδίκτυο με διάφορα άτομα με διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους. Τους δίνουμε κάποια στοιχεία της εταιρείας  και τους προτρέπουμε να αρχίσουν να ψάχνουν για ένα καλό όνομα.